Njoftim, Ndryshim ne Listen e Dt 12.04.2016 12/04/2016

C

Ceshtjet civile te shpallura ne listat e gjykimit per Dt 12.04.2016, me relator A.Bendo, Pale “Cerciko Pellumbi - D.R.S.SH. Korce, D.R.S.SH. Tirane” dhe  “Gezim Nela - Shoqeria ‘’Albcontrol’’ SH.A” jane shpallur edhe ne Dt 05.04.2016.

Per kete arsye keto dy ceshtje , zevendesohen me dy ceshtje civile te rradhes , me relator A.Bendo, Pale “Majlinda Hasani/ Drejtoria e Pergjithshme e Postes Shqiptare” dhe “Shoqëria “C.A.E” sh.p.k,/ Shoqëria “EUROPROGRES” sh.a” , perkatesisht ne te njejtat orare.

Shenim: Lista me ndryshime ndodhet  ne rubriken Lista e gjykimeve, Shpallje Prill 2016