Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data e Regjistrimit: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 50
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Vera Ferra Majlinda Ferra
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02715-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 51
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Agron Skifteri Miranda Skifteri
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02716-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 52
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Lindita Qefalia Beqiri Namik Beqiri
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02717-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 53
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Anila Roka Elton Roka
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02718-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1313
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bitium Natyrale Tekno Albania shpk Padites Kunder Shoqeria anonime OSHee Operator i Shperndarjes se energjise elektrike, Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02738-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1314
 • Data e Regj:
 • 20.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Tahire Delli Padites Kunder O.SH.e.e sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02739-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1311
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Anila Thomai
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1312
 • Data e Regj:
 • 19.07.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Athanas Xhavara
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1303
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Detyrim lidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Sofika Shehu Padites Kunder Operatori i Shperndarjes se energjise elektrike sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21273-02643-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1304
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Lumturije Kuci
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-02644-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1305
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • entela Komnino Padites Kunder Shoqeria Dilo Konstruksion sh.p.k I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02646-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1306
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Shoqata Artemis
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02647-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1307
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Marjeta Dajci (Dervishi) Padites Arben Dajci I Paditur Raiffeisen Bank sha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02649-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1308
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Vecim i pjeseve takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Permbarimit Bailiff Service Albania shpk Padites Dilaver Reci I Paditur Majlinda Reci I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02650-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1309
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Marrje e masave urgjente
 • Palet ne proces:
 • Kerkues entela Toka- Karruku
 • Nr.Sistemi:
 • 23000-02651-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1310
 • Data e Regj:
 • 18.07.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Alem Qibini Padites Hazbie Qibini Padites Donika Qibini Padites Sigal Uniqa Group Austria sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02652-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1280
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sonila Qato Padites Kunder Shoqeria Permbarimore elite Bailiff
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02619-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1281
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2T shpk Padites Permbaruesi Gjyqesor Privat Shefik Suparaku I Paditur Korporata elektroenergjitike Shqiptare KeSH sha I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02620-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1282
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Arben Cima Padites Kunder Shoqeria permbarimore Sherbimi Permbarimor STAR Shpk I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02621-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1283
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Serenissima Construzioni Tirana Padites Shoqeria Permbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k. I Paditur Shoqeria elite Mine sh.a. Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02622-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1284
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Robert Borova Padites Hyget Borova Nderhyres Kryesor Robert Sarro I Paditur Rudin Ylviu I Paditur Zyra Permbarimore ALBASe shpk I Paditur Z.V.R.P.P Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02623-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1285
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Topshti sh.p.k Padites Shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service sh.p.k I Paditur Drejtoria Rajonale e Inspektoriatit Shteteror te Punes dhe Sherbimeve Shoqerore Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02624-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1286
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Azem Thaci Padites Sofie Thaci Padites Albana Marra I Paditur Permbaruesja gjyqesor private Suela Ndreca I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02625-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1287
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Vero Hoxha Padites Permbaruesi gjyqesor privat Dionis Mekshaj I Paditur Banka NBG sh.a I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02626-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1288
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Dorjan Musabelliu Padites Kunder Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02628-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1289
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Blerim Beliu Padites Kunder Shoqeria Ujesjelles Kanalizime Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02629-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1290
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shkelzen Byku Padites Kunder Operatori i Shperndarjes se energjise elektrike (O.SH.e.e) sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02630-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1291
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Agim Xheliaj Padites Kunder Shoqeria OSHee Tirane I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02631-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1292
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Valentin Gjinaj Padites Liliberta Myrtollari I Paditur Permbaruesi gjyqesor privat Dionis Mekshaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02632-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1293
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ali Meta Padites Bihane Meta Padites Permbaruesi gjyqesor privat euglent Osmanaj I Paditur Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02633-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1294
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • edmond Daliu Kerkues Alma Daliu Person i Trete Leonard Daliu Person i Trete Klotilda Daliu Person i Trete Arjan Muco Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02634-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1295
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Instituti i Mjekesise Ligjore Padites Kunder Besim Ymaj I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02635-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1296
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Agron Ylli Padites Nina Andoni I Paditur Spiro Andoni I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02636-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1297
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Detyrim per te lidhur kontrate
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Lika Padites Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike I Paditur Avokatura e Shtetit Avokatura e Shtetit
 • Nr.Sistemi:
 • 21265-02637-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1298
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Shoqeria tregtare Banka e Tiranes sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02638-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1299
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Vebi Veizi Padites Shoqeria Permbarimore Private
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02639-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1300
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Anullim faturimi
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Dinc Padites Kunder Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a. I Paditur
 • Nr.Sistemi:
 • 21290-02640-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1301
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Kerkues Andri Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02641-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1302
 • Data e Regj:
 • 17.07.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Skender Hoxha Padites Besnik Hodaj I Paditur Alban Bitraj I Paditur Qafile Hodaj I Paditur Mirela Bitraj I Paditur Shoqeria Bitraj-98 sh.p.k I Paditur Hajredin Hoxha Person i Trete Bujar Hoxha Person i Trete
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-02642-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 47
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Donika Panxha Admir Panxha
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02517-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 48
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Kristina Lama Flamur Lama
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02518-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 49
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Rejmonda Tusha Minushe Abazi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02519-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1276
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri fature
 • Palet ne proces:
 • Astrit Toptani (Padit s) Shoq ria Uj sjell s Kanalizime Tiran sha (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02513-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1277
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Merentino sh.p.k (K rkues) Shoqeria Porche Albania sh.p.k (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02514-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1278
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Miratim vendimi per likujdim shume
 • Palet ne proces:
 • Endri Kotherja (Padit s) Kund r Agjencia e Trajtimit te Pronave Tirane (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02515-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1279
 • Data e Regj:
 • 13.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Miranda Vreto (Padit s) Vangjeli Guma (I Paditur) Qamile (Shehi) Gani (I Paditur) Monika (Vathi) Shehi (I Paditur) Lavdije Shehi (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02516-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 44
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Adriana Malelli Edmond Kerciku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02503-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 45
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Mirjeta Aga Memet Lame
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02504-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 46
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Areta Kadiasi Alket Kadiasi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02505-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1271
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Leshimin e urdherit te ekzekutimit
 • Palet ne proces:
 • Arben Ibro
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1272
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • celje procedure falimentimi
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore E Tatimpaguesve Te Medhenj Tirane (K rkues) SHOQERIA NDERTIM TIRANA sh.a. (Person i Tret ) Avokatura e Shtetit (Avokatura e Shtetit)
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-02509-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1273
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • K rkues Shoq ria ANTEA CEMENT sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02510-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1274
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Veliko Qerimi (Padit s) KESH sh.a. Tiran (I Paditur) Zyra private e p rmbarimit AFA 2010 sh.p.k. (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02511-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1275
 • Data e Regj:
 • 12.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Idriz Xhabrahimi (Padit s) Zyra P rmbarimore Ardael sh.p.k (I Paditur) KESH sh.a (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02512-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dardha (K rkues) Hasan Dardha (Person i Tret ) Flamur Dardha (Person i Tret ) Fitim Dardha (Person i Tret ) Bashkia Klos (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02447-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1267
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Hasime Kasmi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1268
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimeve Tirane (Padit s) Kund r Sami Valteri (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02448-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1269
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Anullim efekt urdheri
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tirana International Development Sh.p.k. (Padit s) Kund r Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a. (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21259-02449-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1270
 • Data e Regj:
 • 08.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria IONIOS S.A. (Padit s) Shoqeria Permbarimore L.D.C. sh.p.k. (I Paditur) Shoqeria VEGA sh.p.k. (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02452-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1260
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Estref Dorzhani (Padit s) Shoq ria Private P rmbarimore ZIG SH.P.K (I Paditur) Agjencia e Trajtimit t Kredive Tiran (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02441-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1261
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Gjuzi (Padit s) Halil Gjuzi (Padit s) Mersin Gjuzi (Padit s) Hanke Collaku (Padit s) Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit t Pronave Tiran (I Paditur) Avokatit te Shtetit (Avokatura e Shtetit)
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-02442-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1262
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim Pasurie
 • Palet ne proces:
 • Agim Qoqja (Padit s) Bilal Qoqja (I Paditur) Gazmend Qoqja (I Paditur) Endrit Qoqja (I Paditur) Liri Stermasi (Qoqja) (I Paditur) Mahmudije Farka (Qoqja) (I Paditur) Majlinda Jusufi (Qoqja) (I Paditur) Mirela Reka (Qoqja) (I Paditur) Myzejen Masha (Qoqja) (I Paditur) Qefsere Qesteri (Qoqja) (I Paditur) Qemal Qoqja (I Paditur) Ramazan Qoqja (I Paditur) Sulltane Uzeiri (Qoqja) (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02443-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1263
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Arjeta Bamllari (Padit s) Kund r Sh rbimi P rmbarimor Star sh.p.k (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02444-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1264
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim veprimi permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Dajti shpk (Padit s) Kund r Sherbimi Permbarimore ZIG sh.p.k. (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02445-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1265
 • Data e Regj:
 • 07.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Batjar Tatoshaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02446-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1249
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Sezair Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1250
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Skender alliku (K rkues) Flamur alliku (Person i Tret ) Shkendije Agolli (Person i Tret ) Agron alliku (Person i Tret ) Sherife alliku (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-02405-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1251
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 2T shpk (K rkues) Permbaruesi Gjyqesor Privat Shefik Suparaku (Person i Tret ) Korporata Elektroenergjitike Shqiptare KESH sha (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-02406-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1252
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Sqarim dhe interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Miranda Xholi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1253
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Ndue Lafeta (Padit s) Kund r Nik Shtrung za (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02407-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1254
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane (Padit s) Shoqeria Permbarimore Debit Collection shpk (I Paditur) Sefer Kaca (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02408-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1255
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Universiteti Bujqesor i Tiranes (Padit s) Agjensia e Trajtimit te Pronave (I Paditur) Avokatura e Shtetit (I Paditur) Robert Dako (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-02409-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1256
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Alb Security shpk (Padit s) Raiffeisen Bank sh.a (I Paditur) Arturo Verzeroli (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02410-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1257
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Erjoni shpk (Padit s) Shoqeria Ottavio Di Blasi & Partners (I Paditur) Shoqeria permbarimore E.P.S.A shpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02411-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1258
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Genci Dibra (Padit s) Enver Dibra (I Paditur) Ylli Dibra (I Paditur) Shoqeria Saranda Alb sh.p.k (I Paditur) Shoqeria ONI & AFA shpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-02413-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1259
 • Data e Regj:
 • 06.07.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Sefer Pinari (Padit s) Kujtim Pinari (Padit s) Skender Pinari (Padit s) Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane (I Paditur) Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane (I Paditur) Shoqeria DITMAR AF shpk (I Paditur) Shoqeria EUROSTAR shpk (I Paditur) Alba Boughezal (I Paditur) Andi Shehu (I Paditur) Diftirues Shehu (I Paditur) Dorina Shehu (I Paditur) Ilir Beqiri (I Paditur) Jorika Rita (I Paditur) Julian Shehu (I Paditur) Lemontov Gjoka (I Paditur) Lezina Rita (I Paditur) Agim Xhunga (I Paditur) Nikoleta Xhunga (I Paditur) Pjerin Rita (I Paditur) Sabina Gjoka (I Paditur) Gjergji Rita (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02414-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1247
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri aktesh
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Mitiu (Kund r Padit s) Qanije Zinela (Padit s) Elmaz Mitiu (I Paditur) Fatmir Mitiu (I Kund r Paditur) Ramazan Mitiu (I Kund r Paditur) Dilbere Karpuzi (Mitiu) (I Kund r Paditur) Asllan Mitiu (I Kund r Paditur) Remi Kacnia (Mitiu) (I Kund r Paditur) Zyra Vendore e Regjistrimit t Pasurive t Paluajt shme Tiran (I Kund r Paditur) Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane (I Kund r Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-02382-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1248
 • Data e Regj:
 • 04.07.2016
 • Objekti:
 • Sqarim dhe interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Abdurraman Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1241
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Arben Goga
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1242
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Viola Haxhiademi (Padit s) Kund r Agjencia e Trajtimit te Pronave (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-02374-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1243
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Adonia Stamo (Padit s) Kund r Besnik Hoxhaj (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-02375-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1244
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • K rkues Bedri Shera; Person i Tret Shoqeria Telekom Albania sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21257-02376-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1245
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Drita Shalari (Padit s) Osman Shabani (Padit s) Shoqeria Bankare Banka e Tiranes sh.a (I Paditur) Shoqeria permbarimore private E.P.S.A shpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02377-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1246
 • Data e Regj:
 • 01.07.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Sotir Stefa
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Regj:
 • 30.06.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Cani (Padit s) Kund r Agjencia e Trajtimit te Pronave ish AKKP (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-02366-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1239
 • Data e Regj:
 • 29.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Dedja
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 41
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Pashke Ndrelalaj Dorina Ndrelalaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02348-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1236
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Anullim Vendimi
 • Palet ne proces:
 • Dashamir ali (Padit s) Agjensia e Kthimit dhe Kompesimit te Pronave Tirane (I Paditur) Bashkia Tirane (Person i Tret ) Shoqeria Dinamo sha (Person i Tret ) Shoqeria Dajti sha (Person i Tret ) Zyra Vendore e Regjistrimit t Pasuris s Paluajt shme Tiran (Person i Tret ) Avokatura e Shtetit (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02331-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Konstatim cenim i te drejtes Kushtetuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqata Artemis (Padit s) Gjykata e Rrethit Gjyqesor Elbasan (I Paditur) Prokuroria prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan (I Paditur) Zyra Permbarimore Shteterore e Qarkut Elbasan (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21280-02346-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1238
 • Data e Regj:
 • 28.06.2016
 • Objekti:
 • Vertetim fakti juridik
 • Palet ne proces:
 • K rkues Haxhire Saja
 • Nr.Sistemi:
 • 21250-02347-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 40
 • Data e Regj:
 • 27.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Olimbi Geci Sadri Geci
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02322-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1235
 • Data e Regj:
 • 27.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Safet Kurtaga (Padit s) Kund r Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike (OSHEE)sha (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02318-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1234
 • Data e Regj:
 • 23.06.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Osmani
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1229
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Xhevair Gjeci (Padit s) Shoqeria DINI 2009 shpk (I Paditur) Arian Alia (I Paditur) Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike OSHEE Sha (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-02302-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1230
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Dritan Mustafa dhe T Tjer (Padit s) Kund r Shoqeria Mekshi shpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02304-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1231
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Kthim sendi ne pronesi
 • Palet ne proces:
 • Mateo Deva (Padit s) Agim Deva (I Paditur) Dalip Deva (I Paditur) Bashkim Deva (I Paditur) Dhurata Deva (I Paditur) Shpresa Katroshi (Deva) (I Paditur) Fatmir Deva (I Paditur) Jorilda Deva (I Paditur) Anjeza Deva (I Paditur) Sulejman Shkembi (Person i Tret ) Robert Shkembi (Person i Tret ) ZVRPP Tirane (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-02305-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1232
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Coka (Padit s) Kund r Sotir Celari (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-02308-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1233
 • Data e Regj:
 • 22.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Artur Shehu (Padit s) Korporata Energjitike Shqiptare sha (I Paditur) Shoqeria Permbarimore Power & Justiceshpk (I Paditur) enti Rregullator i Energjise (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02309-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1228
 • Data e Regj:
 • 21.06.2016
 • Objekti:
 • Hapje e procedures se Falimentit
 • Palet ne proces:
 • Kurum International sha
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02292-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Regj:
 • 20.06.2016
 • Objekti:
 • Korigjim i Vendimit
 • Palet ne proces:
 • Eklime Selaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1223
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshemeri Titulli Ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sahit Derti (Padit s) Kund r Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike (OSHEE) (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02271-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1224
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshemeri Titulli Ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Miftar Krashi (Padit s) Kund r Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike sh.a. (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02272-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1225
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshemeri Titulli Ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Selime Mustafallari (Padit s) Kund r Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike sh.a. (OSHEE) (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02276-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1226
 • Data e Regj:
 • 15.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim Urdher Ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sigma Interalbanian Vienna Insurance sha
 • Nr.Sistemi:
 • 11233-02281-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1220
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Thoma Nesturi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1221
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Vera Mbroja (Padit s) Sherbimi Permbarimor Star sh.p.k. (I Paditur) Micro Credit Albania sh.a. (Person i Tret ) Procredit Banksh.a. (Person i Tret ) Shoqeria Permbarimore TDR Group sh.p.k. (Person i Tret ) Mehmet Logu (Person i Tret ) Drita Logu (Person i Tret ) Sadik Logu (Person i Tret ) Fatmir Kume (Person i Tret ) Henri Gjoni (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02258-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1222
 • Data e Regj:
 • 14.06.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje Gabimi
 • Palet ne proces:
 • Mirije Voci
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1217
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Microcredit Albaniashpk (Padit s) Kund r Shoqeria Sherbime Permbarimore Starshpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02243-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1218
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Kundeshtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Juventila Kurti (Padit s) Kund r Shoqeria permbarimore Starshpk. (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02246-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1219
 • Data e Regj:
 • 13.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri absolute
 • Palet ne proces:
 • Mira Sema dhe T Tjer (Padit s) Kund r Eklodjan Gjika dhe T Tjer (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-02247-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1216
 • Data e Regj:
 • 10.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria RSA shpk (Padit s) Kund r Zyra Permbarimore Justitiashpk (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02238-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1213
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Astrit Berisha (K rkues) Petrit Behari (Person i Tret ) Z.V.R.P.P Tirane (Person i Tret ) Lumturije Hyseni (Person i Tret ) Fiqirete Myslymi (Person i Tret ) Ledio Beqiri (Person i Tret ) Olta Beqiri (Person i Tret ) Muhamet Behari (Person i Tret ) Majlinda Singo (Person i Tret )
 • Nr.Sistemi:
 • 90300-02222-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1214
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Anullim Veprimesh Permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Ramadan Shima (Padit s) Ermiola Shima (Padit s) Permbarues Gjyqesor Privat Ermir Godaj (I Paditur) Ilir Hidri (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02224-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1215
 • Data e Regj:
 • 09.06.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Niko Balliu (Padit s) Flutura Balliu (Padit s) Anxhelina Balliu (Padit s) Lorenc Balliu (Padit s) Kompania e Sigurimeve Atlantik sha. (I Paditur) Byroja Shqiptare e Sigurimit (I Paditur)
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02225-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 42
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Rosela Zotaj Mimoza Zotaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02415-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 43
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Ledia Goxhabashi Jovan Plaku Maniela Sota David Hoxholli
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02416-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1210
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim nga ekzekutimi i sendit
 • Palet ne proces:
 • Shahe Palushi Rexhep Sheta Fatmir Palushi Shoq ria P rmbarimore Strati Bailiff s Service sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21311-02212-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1211
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Hamallaj Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02213-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1212
 • Data e Regj:
 • 07.06.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Kursim Kredi Pinare Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-02214-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1206
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit Tiran Trashegimtaret ligjore te subjektit te shpronesuar Xhevahire Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 21314-02197-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1207
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Haxhire Mija Ilmi Kasemi Thanas Papa Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21257-02198-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1208
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Erjona Mehmetaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1209
 • Data e Regj:
 • 06.06.2016
 • Objekti:
 • Anullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Agron Gurabardhi Shoqeria Permbarimore Private LDC sh.p.k. Fatos Azermadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02205-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 39
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Farije Hasmuca Manuela Hasmuca
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02195-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1198
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Sqarim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Artur Runa
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1199
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Oltjon Beca O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02190-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve t M dhenj Tirane Shoq ria Alko Impex Banka Intesa SanPaolo Bank sh.a Vodafone Albania sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-02191-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1201
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank sha Permbaruesi privat Altin Vako Shoqeria Ormars 2000 shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02192-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1202
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Alma Cinari Petrit Vasili
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02193-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Qinami Arben Qinami Llaqi Cetri Selman Totolaku Genc Allmuca Diana Allmuca (K rcova) Zamira Allmuca Valbona Meneri Mimoza Qinami Etleva Qinami
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-02194-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1204
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sandy shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1205
 • Data e Regj:
 • 03.06.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Esmeralda Mustafaraj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1194
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Micro Credit Albania shpk Sherbimi Permbarimor Star shpk Saimir Musai Iskra Leka Armando Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02160-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1195
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Nasip Shehu O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02161-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Edmond ifligu Agim Kokonozi Sami Kokonozi Mahmut Kokonozi Mimoza Kokonozi Aldo Kokonozi Ina Kokonozi Bahri Kokonozi Hysen Kokonozi Pranvera Saliaj (Kokonozi) Naime Shijaku (Kokonozi) Fiqirete Hoxha (Kokonozi) Hanke Matja (Kokonozi) Adrian Naxhaku Anela Kojnara (Naxhaku) Jakup Naxhaku Artan Dervishi Eduart Hoti Anila Man ja Genc Man ja Besnik Kokonozi Vilma Kokonozi Halil Kokonozi Agjensia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane Zyra Vendore e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-02162-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1197
 • Data e Regj:
 • 02.06.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Gazmend Okaj Shoq ria T.A& Associates Notere Edlira Hyseni Arben Okaj P rmbaruesi Gjyq sor Ermir Godaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02163-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 38
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Yllka Gjoni Lumturi Dollonja
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02141-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1190
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Gjedan Bajrami
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-02136-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1191
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Emerim perfaqsuesi per debitoret
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria permbarimore AB sh.p.k Andi Seferi Andri Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-02137-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1192
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albjon sh.p.k. Arjan Llakaj Besnik Llakaj Shoqeria Permbarimore L.D.C. sh.p.k. Banka Nderkombetare Tregtare sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-02138-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1193
 • Data e Regj:
 • 01.06.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Simon Marku Ndreke Lleshi administrator i shoqerise Alb Vizion Construction shpk O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02139-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1188
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Sqarim interpretim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Astrit Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Lefter Jahaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1189
 • Data e Regj:
 • 31.05.2016
 • Objekti:
 • Ndreqe gabimi
 • Palet ne proces:
 • Sokol Bylykbashi Shoqeria Aktor Shoqeri Anonime Teknike
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 37
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Luiza Kacaku Elvana Kacaku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02104-30-2016
 • Relatori:
 • A.Kacaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1183
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Ankim kunder vendimit te arbitrazhit
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Lani shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02105-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Marene Leka Shoqeria Tranzit sh.p.k. Shoqeria Permbarimore AA Bailiff sh.p.k. Raiffeisen Bank sh.a. Etleva Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02106-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1185
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Shperblim per mjekim te keq
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Gjolena Vilma Mema Ali Tonuzi Arjeta Grezhda
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-02107-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1186
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Anullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Valbona Kurti Shoq ria p rmbarimore private TDR group shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21290-02108-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1187
 • Data e Regj:
 • 30.05.2016
 • Objekti:
 • Vertetim fakti juridik
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Ibra
 • Nr.Sistemi:
 • 21250-02130-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1179
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Njohje bashkepronar
 • Palet ne proces:
 • Zamira Begeja Lindita Begeja Agron Begeja Zhanina Begeja Liri Begeja Viktori Begeja Sulltane Begeja Ali Begeja Maksim Begeja Lejla Begeja Dolorez Begeja Ali Begeja Taras Begeja Zyra Vendore e Rregjistrimit te Pasurive te Paluajtshme Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-02076-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Anila Citozi Shoqeria AGI BES HALILI shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02077-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1181
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne posedim
 • Palet ne proces:
 • Sofije Elmazaj Alma Syziu Shoq ria Sahitaj Konstruksion sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-02078-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1182
 • Data e Regj:
 • 27.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Alma Dushku Sh rbimi P rmbarimor ZIG sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02079-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 36
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Vitmira Hakorja Arben Hakorja
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-02041-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1174
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku Ermira Marku Elda Marku Permbaruesi gjyq sor Besart Shehu Katerina Shijaku Qemal Shijaku Irma Shijaku (Cami) Suzana Shijaku Arjan Shijaku Marlind Shijaku Bukurije Shijaku Olsi Shijaku Mahmut Shijaku Besnik Shijaku
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02037-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1175
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Albert Gabili administrator i Shoqerise Gabili Sh.P.K Shoqeria Sherbimi Permbarimore AB Sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02038-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1176
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Padit s Shoq ria Ralbon sh.p.k. Shoq ria COSEDIL s.p.a. deg e shoqeris s huaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02039-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1177
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Ndue Murrizaj Shoqeria KONUDA shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-02040-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1178
 • Data e Regj:
 • 26.05.2016
 • Objekti:
 • Ankim kunder vendimit te AKKP
 • Palet ne proces:
 • Fadil Spahiu Xhevdet Spahiu Gani Spahiu Naim Spahiu Altin Spahiu Bedrije Spahiu Agron Spahiu Majlinda (Spahiu) Kalici A.K.K.Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-02075-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Halil Kuci O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02010-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1167
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Uj sjell s Kanalizime Tiran (UKT) sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-02011-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1168
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Everest I.E. shpk Shoq ria OSHEE (Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike) sha ERRE (Enti Rregullator i Energjis )
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02012-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1169
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Kthim sendi
 • Palet ne proces:
 • Hysen Myzyri Dashurije Myzyri Donika Myzyri Eranda Myzyri Ilir Shehu Arben Shehi Tahir Myzyri
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-02013-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1170
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Endrit Du ka Drejtor i Drejtoris s Drejtimit te Pron s Publike pran Ministris s Financave Zyra e Permbarimit Tiran Sulltana Pepa Afrodhiti Ti e
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-02014-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1171
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri e titullit ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Ardian Llagami Rudina Llagami Shoq ria Uj sjell s Kanalizime Tiran Sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02015-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1172
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tsokanis Mining Works shpk Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk Shoqeria M.Rryci shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-02034-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1173
 • Data e Regj:
 • 25.05.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim nga ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Minierave shpk Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk Shoqeria M.Rryci shpk Shoqeria Tsokanis Mining Works shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21311-02035-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1163
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Lindita Ibro
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-02007-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1164
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Elvana Cule
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02008-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1165
 • Data e Regj:
 • 24.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Arben Plasa
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-02009-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1161
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Arben Goga
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1162
 • Data e Regj:
 • 23.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Luiza Kerraj Ilir Hasani
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01989-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1156
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Seyhan Pencabligil Shoq ria P rmbarimore Bailiff Services Albania sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01961-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1157
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Vertetim fakti juridik
 • Palet ne proces:
 • Behar Hasanllari Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Tirane Instituti i Sigurimeve Shoqerore Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21250-01962-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1158
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Dhimitraq Nesturi Eleni Nesturi Izmini Kosta
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01963-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1159
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tiran Avokatura e Shtetit Permbaruesi Gjyqesor Privat Elvin Hoxha Robert Mustaka (Mustafa) Syrja Mustafa Lytfi Mustafa Halime Mustafa Petrit Mustafa Ridvan Mustafa Haxhi Mustafa
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01964-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1160
 • Data e Regj:
 • 20.05.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronesie
 • Palet ne proces:
 • Fatos Shehu Agim Bojku Z.V.R.P.P. Diber
 • Nr.Sistemi:
 • 21286-01988-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1153
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Ana sh.p.k Robert Nace
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01942-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1154
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Spiro Gjoka Leonora Baje (Xhaxhe) Armand Bajo
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01943-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1155
 • Data e Regj:
 • 19.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria VEGA sh.p.k Shoqeria Jubica sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01944-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 35
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Fationa Papa/Arsen Halit
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01909-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1147
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bujar Nallbani
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01910-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1148
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Meksi
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01911-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1149
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • P rparim Musliaj Shoq ria Sh rbimi P rmbarimor ZIG sh.p.k Agjensia e Trajtimit t Kredive
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01912-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1150
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Genc Drita Shoqeria e Sherbimit Permbarimor Privat Zig shpk Alpha Bank Albania sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01913-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1151
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Adem Pasha Zyra e Permbarimit Gjyqesor Helidon Xhindi Mimoza Lesha Ilir Lesha
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01914-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1152
 • Data e Regj:
 • 18.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Aktor Shoq ri Anomime Teknik Shoq ria p rmbarimore ARB Sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01915-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1144
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Eriketa Shapllo Zyra e Permbarimit Privat Bailiff Services Matani&Co shpk Erkanda Jaupllari Fatmir Malaj Shoqeria Petal shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01900-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1145
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Vertetim fakti
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi
 • Nr.Sistemi:
 • 90007-01901-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1146
 • Data e Regj:
 • 17.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • O.SH.E.E. sha Shoq ria p rmbarimore private Elite Bailiff s Office sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01902-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 34
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Ervisa Mehmeti/Erjon Mehmeti
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01877-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1139
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sefedin Koci Rexhep Toska Shoqeria Permbarimore Alimadhi shpk Shoqeria Riza Konstruksion shpk Edmond Lybesha Romina Kule
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01878-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Ikona sh.p.k. Shoq ria Alban Tirana Co sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01879-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1141
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Griselda Guma Vasileios Stachos Theodoros Stachos
 • Nr.Sistemi:
 • 21007-01880-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1142
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Komisioni Qendror i Zgjedhjeve Permbarues Gjyqesore Privat Agim Sulce Shtjefen Zyla
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01881-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1143
 • Data e Regj:
 • 16.05.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Agjensia e Trajtimit te Kredive Farudin Rakipi
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01882-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1133
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimi i titullit ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Agim Qoselli Shoq ria p rmbarimore private TRIS shpk OSHEE Sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-01855-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1134
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate sipermarrje
 • Palet ne proces:
 • Gezim Brari Agron Brari Asllan Cullhaj Shoqeria Kristi Co shpk Permbaruesi gjyqesor privat Gentjan Strati Pjerin Fushaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01856-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1135
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Areela shpk Shoqeria Prestige Bailiff s Services shpk Haishe Huqi Naile Kalamishi Agim Plaku Andi Plaku Adela Plaku Vera Bilbili Feride Kazazi Hajrie Fetishi Shpresa Bodinaku Gazmend Bilbili Sabri Bilbili Fiqiri Bilbili
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01857-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1136
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Genci Dibra Shoqeria Saranda Alb sh.p.k Enver Dibra
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-01858-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1137
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Padi kerkim sendi
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Lleshi Sejfulla Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01861-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1138
 • Data e Regj:
 • 13.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Pergjegji O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01862-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1126
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Thethi shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1127
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Peza Adelina Peza Sokol Peza Aferdita Peza Edlira Peza Lumturie Peza Altin Peza Zemrusha Peza
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01831-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1128
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Zenel Delilaj Sadik Shk mbi Bardhyle Qyteti (Shk mbi) Violeta Maluka (Shk mbi) Liliana Shehu (Shk mbi)
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-01832-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1129
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Ekzekutim kerkese
 • Palet ne proces:
 • Semiha Molla Mirlinda Boshnjaku
 • Nr.Sistemi:
 • 14000-01833-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1130
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje martese
 • Palet ne proces:
 • Ardian Elezi Erlisida Elezi
 • Nr.Sistemi:
 • 21001-01834-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1131
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Vllaznimi Deda Import Eksport sh.p.k. O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01835-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1132
 • Data e Regj:
 • 12.05.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Mitat Dautaj Entela Dautaj (Beci) Shoqeria Permbarimore Zig
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-01836-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1125
 • Data e Regj:
 • 11.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ana Dhamo
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01819-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 33
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Erisa Arizi/Elton Gjipali
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01817-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Tone Maklekaj Fatmir Maklekaj Vera Maklekaj Astrit Maklekaj Mondi Maklekaj Shoqeria e Sigurimeve Eurosig sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01784-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1115
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Agron alliku Zyra e P rmbarimit Tiran Arjana Nuri
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01785-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1116
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri veprimi juridik
 • Palet ne proces:
 • Mustafa Kumbarcja Esma Lama Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit t Pronave Tiran Hekuran Kumbar e Af rdita Kumbar e (Daj i) Naxhie Kumbarcja
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-01786-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1117
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Njohje vertetesi titulli ligjor
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Topi Shpetim Llagami Fatmira Dono Arjan Karapici Rexhep Shehi Z.Q.R.P.P.Tiran Z.V.R.P.P.Tiran Bajram Qehajaj Adem Shehi Hajrie Shehi (Bega) Dylbere Shehi (Allmu a) Ahmet Shehi Alfred Kosta Ilir ali Idriz elmeta Drejtoria Administrimit dhe Shitjes se Pronave Publike Sektori Shitjes te Ministrise se Financave
 • Nr.Sistemi:
 • 21284-01787-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1118
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Iqmet Limllari Permbaruesi Gjyq sor Privat Besnik Bajratari Merita Sula Gentian Limllari
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01788-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1119
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pezullim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Plator Bilibashi Shoq ria p rmbarimore Strati sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21255-01789-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1120
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Bahri Zeneli Shoqeria Permbarimore ZIG Banka Kombetare e Greqise (NBG Bank) Shoqeria 2A L shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01790-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1121
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie bashkeshortore
 • Palet ne proces:
 • Denilda Turhani Shpetim Shkembi Bledar Shkembi
 • Nr.Sistemi:
 • 21007-01791-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1122
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Avni Laci Operatori i Shp rndarjes s Energjis Elektrike
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01792-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1123
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Sinan Gjoni Shoq ria P rmbarimore JUSTITIA Valbona Dina Shoq ria JON sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01793-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1124
 • Data e Regj:
 • 10.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01794-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1104
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bujar Duro
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1105
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim ekzekutimi i titullit ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Dimtrios Antonio Gavril Banka Amerikane e Investimeve sh.a Sherbimi Permbarimor ZIG shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01758-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1106
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Elda elari Shoq ria p rmbarimore Justitia shpk Bardhyl Kadesha Kujtim Lufta Rrapush Lufta Agron Lufta Ardjana Mirdita Egnatia Ekinci Dituni Kadesha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01759-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1107
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Agim Muco
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-01760-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1108
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ylli Braka Shoq ria P rmbarimore Kreon sh.p.k. Shoq ria Banka e Tiran s sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01761-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1109
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Telekom Albania SH.A Vjollca Tarja
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01762-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1110
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Lirim sendi
 • Palet ne proces:
 • Rudina Tafa Medie Brahja Dashamir Peti
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01763-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1111
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Operatori Shperndarjes se Energjise Elektrike sha Zyra e Permbarimit Albius Hirie Abazi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01764-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1112
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Telekom Albania sh.a Reparti Ushtarak nr. 4030
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01765-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1113
 • Data e Regj:
 • 09.05.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Petrit Skura Asambleja e Pergjithshme e Aksioneve te Ujesjelles Kanalizimeve Mat sh.a. Qendra Kombetare e Rregjistrimit
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01766-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1100
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi Gjyqesor Privat Altin Vako Suzana Hidri Haxhi Hidri
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01745-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1101
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Telekom Albania SH.A Vasil Rapo
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01746-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1102
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria BAMI Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01747-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1103
 • Data e Regj:
 • 06.05.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Jak Perlala Ujesjelles Kanalizime (UKT) sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01748-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 32
 • Data e Regj:
 • 05.05.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Eglantina Frroku/Kristo Frroku
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01742-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1098
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria 11 Heronjte shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1099
 • Data e Regj:
 • 04.05.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Nexhmije Karaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1097
 • Data e Regj:
 • 03.05.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dezhgiu Permbaruesi Gjyqesor Privat Zyber Shehu Shoqeria Financiare FAF sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01735-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1091
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Tea Construction & Petrol sh.a Shoq ria P rmbarimore Power & Justice sh.p.k Shoq ria Raiffeisen Bank sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01701-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1092
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Telekom Albania sha Soana Teka
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01702-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1093
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Agjensia e Administrimit Kolektiv te te Drejtave te Autorit Albautor Shoqeria EB Consulting shpk Griselda Haska Ylli Kazazi Shoqeria Permbarimore TDR Group Saimir Kola
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01703-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1094
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Ndryshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Semiha Huqi A.K.K.Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21291-01704-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1095
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Rakip Sefa Shoqeria Fushe Kruja Cement Factory shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-01705-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1096
 • Data e Regj:
 • 29.04.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • AMC (Telekom Albania) sh.a Bledar Meli
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01707-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1084
 • Data e Regj:
 • 28.04.2016
 • Objekti:
 • Pezullim ekzekutimi titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Reshat Mema Daver Cano Artur Mema Shoqeria Permbarimore Albase shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-01694-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Regj:
 • 28.04.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje martese
 • Palet ne proces:
 • Migena Juka Anastasio Ampntallas
 • Nr.Sistemi:
 • 21001-01695-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1086
 • Data e Regj:
 • 28.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri vendimi
 • Palet ne proces:
 • Artur Kokona Skender Luzati A.K.K.P.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01696-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1087
 • Data e Regj:
 • 28.04.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Veshaj O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01697-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1088
 • Data e Regj:
 • 28.04.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Banka e Par e Investimeve Albania sha Sh rbimi P rmbarimor Keon shpk Shoq ria American Milenium Investitors shpk Alban Xhillari Shoq ria Beta shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01698-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1089
 • Data e Regj:
 • 28.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bujar Nallbani
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01699-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1090
 • Data e Regj:
 • 28.04.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Ndricim Xibraku Mustafa Xibraku Bajram Xibraku Petrit Xibraku Niko Xibraku Emine Xibraku Sadete Halili (Xibraku) Sanije Halili (Xibraku) Z.V.R.P.P.Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01700-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1078
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Arben Zekaj O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01668-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1079
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Grumira Shoq ria Tranzit sh.p.k Shoq ria p rmbarimore AA Bailiff sh.p.k Lemana Boshnjaku
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01669-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1080
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Agim Puro Haxhire Senko Veiz Senko Omir Shateli Kristina Baikousi (Shateli) Argjir Shateli Astrit Xhani
 • Nr.Sistemi:
 • 21276-01670-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1081
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Xhuljeta Doksani Petrit Doksani Xhoxhi Sahat iu Shoq ria P rmbarimore AEF BAILIFF SERVICE sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01671-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1082
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimesh permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Banka Credins sh.a P rmbaruesi gjyq sor Privat Executores Litium sh.p.k Shoq ria BANKA e TIRAN S sh.a Shoq ria Citypark sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01672-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1083
 • Data e Regj:
 • 27.04.2016
 • Objekti:
 • Korrigjim gabimi
 • Palet ne proces:
 • Lejla Berberi O.SH.E.E. Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-01673-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1077
 • Data e Regj:
 • 26.04.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Leandro Ndoj O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01658-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 31
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Anxhela Alimadhi/Bujar Alimadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01607-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1070
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Dritan Bellaj Shoqeria Euro Investment Group shpk Sherbimi Permbarimor ZIG shpk Veneto Banka sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01608-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1071
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Pezullim gjykimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria NISHOVA ENERGY sh.p.k. Shoqeria Armandi sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90105-01609-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1072
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Magda Suljoti Arjan Dedi
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-01610-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1073
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Sa Gle Kompani shpk Shoqeria e Sherbimit Permbarimor Privat Kullolli & Co. Baillif shpk Shoqeria S&I shpk Shoqeria Erniku Koorporata Elektroenenergjitike Shqiptare
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01611-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1074
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Kor a Shpk Myfit Lulo Fatime Lulo Shoq ria P rbarimore Bailiff Service Albania Shpk Banka Komb tare e Greqis
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01612-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1075
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Pellumbi Edmond Mita Ali Qera
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01613-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1076
 • Data e Regj:
 • 25.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Naim Skenderi Zyra Permbarimore Tirane Fidaie Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01614-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 30
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Daci/Bashkim Seferi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01599-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1064
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria CARCONNEX NV
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01600-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1065
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01601-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1066
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01602-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1067
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Evelina Toptani C.E.Z. Shperndarje sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01603-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1068
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim atesie
 • Palet ne proces:
 • Ligor Duka Roy Dan Forth Zyra e Gjendjes Civile Bashkia Tirane nr.5 Tirane Albana Dan Forth Anna Dan Forth
 • Nr.Sistemi:
 • 21003-01604-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1069
 • Data e Regj:
 • 22.04.2016
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Permbaruesi gjyqesor Privat Ermir Godaj Sabri Bejleri Liljana Bejleri Agron Xoxa
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01605-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1062
 • Data e Regj:
 • 21.04.2016
 • Objekti:
 • Pezullimi i veprimeve p?rmbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria E.J.A sh.p.k. Shoq ria Metlind Al sh.p.k. Zyra P rmbarimore Shoq ria Basha & I sh.p.k. Shoq ria Bora ML sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01586-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1063
 • Data e Regj:
 • 21.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Eduart Masha
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01587-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1057
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Roland Musabelliu Agjensia e Trajtimit te Kredive Shoqeria Permbarimore Zig shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01558-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1058
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Vecim i pjeses takuese
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Permbarimore Private Albase shpk Denata Bare Vjollca Bare Egesta Bare Marjana Hima Alfa Bank sh.a. Ferat Pali
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01559-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1059
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Aksel Qorduka Shoq ria P rmbarimore Albase Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01560-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1060
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Korrigjim gabimi
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Tuzi Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit te Pronave Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 90108-01562-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1061
 • Data e Regj:
 • 20.04.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Gjinaj Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin Z.V.R.P.P. Kurbin Policia Ndertimore prane Bashkise Lac A.L.U.I.Z.N.I. Qarku Lezhe Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes prane Bashkise Lac Nik Gjoka Gjin Gjini Nikoll Gjegja Fai Dani
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01563-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1056
 • Data e Regj:
 • 19.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Skender Sultafa O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01546-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 29
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Zahrije Krrashi/Aferdita Krrashi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01533-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1053
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria Manfjeans sh.p.k. Shoq ria United Smart Industry L.T.D. Shoq ria P rmbarimore Justitia sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01534-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1054
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Permbushje detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Albanian Mobile Communications sh.a(AMC) Albert Kurti Shoqeria Ujesjelles Peqin sh.a. Dashnor Ballhysa
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01535-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1055
 • Data e Regj:
 • 18.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Adriana Kaci Banka Kombetare Tregtare sha Zyra e Permbarimit Mat
 • Nr.Sistemi:
 • 21252-01538-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 28
 • Data e Regj:
 • 16.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Altina Muharremi /Mersim Muharremi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01517-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1051
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AEGEK Construction s.a. Shoqeria Alpine Bau shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01521-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1052
 • Data e Regj:
 • 15.04.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Rrapush Hoxholli Shoqeria Enriko Kuca shpk Shpetim Nazarko
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-01522-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1044
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ramiz Jahbala Drita Jahbala Shoqeria Permbarimore ZIG sh.p.k. Shoqeria e Pare Financiare E Zhvillimit FAF sh.a
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01499-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1045
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje martese
 • Palet ne proces:
 • Vasillaq Thanasi Violeta Thanasi (Slaso)
 • Nr.Sistemi:
 • 21001-01500-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1046
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Pagim shume
 • Palet ne proces:
 • Bibe Dodaj Shoqeria Agi Bes Halili Shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21258-01501-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1047
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Shoq ria T.C Ziraat Bankasi A.S
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01502-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1048
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate qeraje
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria SuperBeton Mati shpk Shefki Patlli Shoqeria SBM Group shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 11216-01516-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1049
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri akti
 • Palet ne proces:
 • Shahidie Lahi Elson Lahi Ervis Lahi Elida Lahi Metush Lahi Fajre Hoxhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01519-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1050
 • Data e Regj:
 • 14.04.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Eltona Deliu Shoqeria G.I.A shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01520-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1039
 • Data e Regj:
 • 13.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Ardjan Mema Behije Mema Eduart Mema Xhaferr Mema Permbarues Gjyqesor Privat Ibrahim Muca Fondi Besa sh.a. Z.V.R.P.P. Kurbin Gezim Mema Deshire Mema Marjana Mema Etlonda Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01495-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Regj:
 • 13.04.2016
 • Objekti:
 • Saktesim dokumenti
 • Palet ne proces:
 • Pashk Lleshi
 • Nr.Sistemi:
 • 90103-01496-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Regj:
 • 13.04.2016
 • Objekti:
 • Kundershtim veprimi permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Fadil Dezhgiu Permbaruesi Gjyqesor Privat Zyber Shehu Shoqeria FAF sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01497-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1042
 • Data e Regj:
 • 13.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Doku O.SH.E.E. sha
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01498-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1043
 • Data e Regj:
 • 13.04.2016
 • Objekti:
 • Sqarim plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Bengu Astrit Bengu Shoqeria e Sigurimeve Intersig Vienna Insurance Group sh.a.
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1036
 • Data e Regj:
 • 12.04.2016
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj Tirane Shoqeria Hansi sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-01485-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1037
 • Data e Regj:
 • 12.04.2016
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj Tirane Shoqeria Dobrej sh.p.k.
 • Nr.Sistemi:
 • 41201-01486-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1038
 • Data e Regj:
 • 12.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Genti Arapi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01487-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1031
 • Data e Regj:
 • 11.04.2016
 • Objekti:
 • Anullim vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Vega shpk Jubica
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01473-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1032
 • Data e Regj:
 • 11.04.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Afroviti Boci(Kozma) Perikli Nikolla
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01474-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1033
 • Data e Regj:
 • 11.04.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Fredi Shaholli Dr.Pergj.Permbarimore
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01475-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1034
 • Data e Regj:
 • 11.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri urdher permb
 • Palet ne proces:
 • Sonila Sopi Zyra Permbarimore
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01476-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1035
 • Data e Regj:
 • 11.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Bardhi Hasanlliu
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 27
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Ramadani-Genti Ramadani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01470-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1029
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Celje proc.falimenti
 • Palet ne proces:
 • DRTTMedhenj WINALBAN shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-01471-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Regj:
 • 08.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titull
 • Palet ne proces:
 • Uke Bucpapaj Raiffeisen bank
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01472-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1024
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje pasaktesie
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Bengo
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1025
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Sqarim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Arian Zaimi
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1026
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Kaca Sali Bami
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-01431-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Romario shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01432-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1028
 • Data e Regj:
 • 07.04.2016
 • Objekti:
 • Pushim cenimi
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dardha Hasan Dardha
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01433-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1015
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Celje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • DRTTatimpaguesve Kristi CO
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-01390-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1016
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Saktesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Adelina Bellovoda
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1017
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Permb.ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01391-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1018
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Akademia e Sigurise OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01392-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1019
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Njohje pasurie
 • Palet ne proces:
 • Semiha Muka(Rami) Tajar Muka
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-01393-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1020
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Kastriot Leka
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01394-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1021
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Ankim i vecante
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Qinami
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01395-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1022
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Farudin Cani
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01396-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1023
 • Data e Regj:
 • 05.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Agim Disha
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01397-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 25
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Jola Klosi-Kastriot Cipi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01370-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 26
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Emilda Mesi-Bledar Mesi
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01371-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Hapje procedure falimenti
 • Palet ne proces:
 • Kurum Internacional sha
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-01363-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1009
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Mazniku Lumturije Nunaj (Mazniku)
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01364-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1010
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Ernald Oreshka Permb.BSA shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01365-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1011
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Qendra Shendetsore Petrele Dominus shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01366-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1012
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • MGB shpk Arben Islami
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01367-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1013
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Donika Goleci Bujar Goleci
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01368-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1014
 • Data e Regj:
 • 04.04.2016
 • Objekti:
 • Lirim sendi
 • Palet ne proces:
 • Eduart Reci Meleq Gjurra
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-01369-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1007
 • Data e Regj:
 • 01.04.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Oltjan Cepaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1004
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Arben Metaj Permbarues “Justitia”
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01325-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjon
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1000
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • ICTS Albania shpk
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1001
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Pranvera Gjyli Naim Cullhaj
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01319-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1002
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Antoneta Ahmetsulaj Sehit Aliaj
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01320-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1003
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Petraq Balliu AMC
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01321-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1005
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Besnik Milloshi OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01326-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1006
 • Data e Regj:
 • 31.03.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • EKB Ismail Sakajani
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01327-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 988
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Shateri
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Ndryshim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Ramandan Caco Sonila Sopi
 • Nr.Sistemi:
 • 23000-01262-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 990
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Lili Caca Pellumb Vreka
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01263-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 991
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Halit Marku ND Trajtimi i Studenteve Nr.3
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01264-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 992
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Permbushje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Bedri Hala Dini 2009
 • Nr.Sistemi:
 • 21283-01265-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 993
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Caushi Permb.Dorian Skendi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01266-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 994
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Arben Petto Ylli Mezini
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-01267-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 995
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Shaba ZVRPP
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01268-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 996
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Laze shpk UKT
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01269-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 997
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri njoftimi
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Cilotaj Group Ltd Mimoza Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01270-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 998
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri fature
 • Palet ne proces:
 • Gledis Dedaj OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-01271-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 999
 • Data e Regj:
 • 30.03.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Bedri Hala Shoqeria Dini 2009 shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-01272-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 966
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Raiffaisen Bank sha Elona Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01228-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Klodiana Cela
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01229-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 968
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Agi Kons shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01230-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 969
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Alsid Kamberi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01231-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 970
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Educational Centre shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01232-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 971
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Adrian Hiso
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01233-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 972
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Dispoznim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Organizata.Sind.Pavarur Naftes Patos
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01234-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Hazbi Muslija
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01235-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 974
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vendimi
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Bardhoshi INUK Tirane
 • Nr.Sistemi:
 • 21239-01236-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 975
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Agonset shpk Permba. Kodra Bailiff Service
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01237-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 976
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Haxhia&Hajdari
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01238-30-2016
 • Relatori:
 • A.kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 977
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Av.Virtyt Sokoli
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01239-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Merentinos shpk Permb.Privat Valter Kacupi
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01240-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 979
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Banka Tiranes Debit Collection shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01241-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 980
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Shaba OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01242-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 981
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Dragush Grapshi AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 90102-01243-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate sipermarrje
 • Palet ne proces:
 • Flaminio Galli Shoq. Agli shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-01244-30-2016
 • Relatori:
 • M.saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 983
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Albsig Permb. Brahim Muca
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01245-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 984
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Lindita Alushi OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01246-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Pezullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria e Shkolles 9 vjecare Laknas Kamez Permbarues Dominus
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01247-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 986
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Gjini OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01248-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 987
 • Data e Regj:
 • 29.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Kristo Frasheri AKKP Robert lalo
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01249-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 963
 • Data e Regj:
 • 23.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Agim Miftari ATK
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01189-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 964
 • Data e Regj:
 • 23.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlef.titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Naim Nela OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01190-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 965
 • Data e Regj:
 • 23.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Executores Litium shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01191-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 950
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Fabiola Laco (Egro) Shoqata ne Dobi te Gruas Shqiptare
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01113-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 951
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titull ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Anton Marku OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01114-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 952
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Permb.Debit Collection
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01115-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 953
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Bledar Cabej Stratti Bailiff s
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01116-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 954
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Sadri Nezaj Permb.Star shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01117-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 955
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • B.K.T Irfan Kovaci
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01118-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 956
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlef.titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Bibe Rica OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01119-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 957
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Anullim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Fatbardha Dyrmishi AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 21233-01120-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cumani Gazeta Mapo
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-01121-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 959
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Njohje trashegimtar
 • Palet ne proces:
 • Musa Presa Mimoza Vogli
 • Nr.Sistemi:
 • 11117-01122-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 960
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Katina Ismailaj Fabian Ismailaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-01123-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 961
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Xhemal Kacorri Ali Suli
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-01124-30-2016
 • Relatori:
 • E.metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 962
 • Data e Regj:
 • 21.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Eduard ormeni
 • Nr.Sistemi:
 • 90300-01125-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 932
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Kelti Kopellaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 933
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padi
 • Palet ne proces:
 • Elisaveta Treska Nazmi Kodra
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01037-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 934
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri testamenti
 • Palet ne proces:
 • Valentina Gjoka Elpomeni Xhillari
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-01038-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 935
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Royal Hill shpkElisaveta Treska
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-01039-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 936
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Merxhan Palushi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-01040-30-2016
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 937
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Azem Thaci
 • Nr.Sistemi:
 • 90300-01041-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 938
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Miratim akti adm
 • Palet ne proces:
 • Ali Rustemi OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01042-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 939
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlef.vep.juridik
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dashi Kastriot Shameti
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01043-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 940
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim sendi
 • Palet ne proces:
 • Robert Stavri Permb. Debit Collection
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01044-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 941
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • EuropaBuilding Power &Justice
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01045-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 942
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Rruge Sinjalistike Mirmbajtje & Hidro Company dege e shoqeris se huaj sh.p.k
 • Nr.Sistemi:
 • 90300-01046-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 943
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Zyra Permbarimor Delit Collection
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01047-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 944
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Anullim vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Shoq. IONIOS sa Permbaruesi LDC
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01048-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 945
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Disponim ankimi
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Ferra
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-01049-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Miran Kraja Banka Credit Agricole
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-01050-30-2016
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 947
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Anila Cetri Correktor
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01051-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 948
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Agim Saqe Permb. Power & Justice
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-01052-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 949
 • Data e Regj:
 • 16.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Dashuri Shehu UKT
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-01053-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 925
 • Data e Regj:
 • 07.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Arjan Kaloshi OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 90100-00904-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 926
 • Data e Regj:
 • 07.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Luan Elbasani Rexhep Sena
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-00905-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Regj:
 • 07.03.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Gentian Cecja Concord Investement
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-00906-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 928
 • Data e Regj:
 • 07.03.2016
 • Objekti:
 • Ushtrim pergjegj.prinderore
 • Palet ne proces:
 • Aldi Malko Alma Stafa
 • Nr.Sistemi:
 • 23000-00907-30-2016
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 929
 • Data e Regj:
 • 07.03.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Krenar Halimi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00908-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 930
 • Data e Regj:
 • 07.03.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • Thomaidha Shurdha
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-00909-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 931
 • Data e Regj:
 • 07.03.2016
 • Objekti:
 • Ndreqje gabimi
 • Palet ne proces:
 • Iljas Shuli
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Seyhan Pencabligie Permbarues BSA
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-00883-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 906
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Qibare Llodos BShS
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00884-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 907
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Seit Mirdita OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00885-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Bedri Rryta Permb. Executores Litium shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00886-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 909
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Shuarje dorzanie
 • Palet ne proces:
 • Sadri Nezaj Procredit Bank sha
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-00887-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 910
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Celje proc.falimenti
 • Palet ne proces:
 • DRTatimore te Medhenj Mapo Ndertim Tregti
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-00888-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Shfuqizim process verbali
 • Palet ne proces:
 • Bardhul Brovina OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00889-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 912
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Terpollari Elca Demaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-00890-30-2016
 • Relatori:
 • M.saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 913
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Celje proc.falimenti
 • Palet ne proces:
 • Dr.Raj.Tatimore e Tatimpaguesve te Medhenj JAP
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-00891-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Celje proc.falimenti
 • Palet ne proces:
 • DRTTMedhenj DWM
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-00892-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Celje proc.falimenti
 • Palet ne proces:
 • DRTTMedhenj Sangres
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-00893-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 916
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje martese
 • Palet ne proces:
 • Artan Mene Elida Mene
 • Nr.Sistemi:
 • 21001-00894-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 917
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri urdher ekzekut
 • Palet ne proces:
 • A&EM ZIG
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00895-30-2016
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 918
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Genc Celi Hane Mucollari
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00896-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 919
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Teodori 2003 Alba Ameri
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00897-30-2016
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Nerion Bakaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00898-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 921
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Basri Polici Speed Solution
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00899-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 922
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Perparim Haka Qemal Haka
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-00900-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 923
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Vazhdim procedure
 • Palet ne proces:
 • Albert Musteqja
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00901-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 924
 • Data e Regj:
 • 04.03.2016
 • Objekti:
 • Kunde.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • BCom shpk TDR Group shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00902-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 903
 • Data e Regj:
 • 02.03.2016
 • Objekti:
 • Njohje pronar
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Hoxha Albert Sino
 • Nr.Sistemi:
 • 21246-00850-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Regj:
 • 02.03.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Eurolab International Group
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-00851-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 882
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Perjashtim gjyqtari
 • Palet ne proces:
 • Copri Aktor
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00735-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 883
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Spirirdhon Gerasimo Bamiha Admir Mulaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-00736-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 884
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Sopa B.SH.Sigurimeve
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00737-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 885
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Ledia Plaku Jovan Plaku
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-00738-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 886
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje kontrate
 • Palet ne proces:
 • Erbiron Saliu Distribution shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-00739-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 887
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Anullim fature
 • Palet ne proces:
 • Andon Qako OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 11232-00740-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 888
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Robert Caushi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00741-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 889
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Robert Feto
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00742-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 890
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • R & S Farma shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00743-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 891
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Sigurim padie
 • Palet ne proces:
 • Jorgji Turlla Agim Ruci
 • Nr.Sistemi:
 • 90004-00744-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 892
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Liljana Halimi Xheladin Qahi
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-00745-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Elezaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00746-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 894
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri kontrate
 • Palet ne proces:
 • Albana Duka Lindita Mema
 • Nr.Sistemi:
 • 21253-00747-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 895
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri fature
 • Palet ne proces:
 • Rushit Bitri OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21271-00748-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Albolivia shpk EPSA shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-00749-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 897
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Ajazi shpk Permbarues Besart Shehu
 • Nr.Sistemi:
 • 90609-00750-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 898
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Likujdim detyrimi
 • Palet ne proces:
 • Trimed shpk Armadio Pharma shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90900-00751-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 899
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Besim Reci OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00752-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 900
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Rivendosje ne afat
 • Palet ne proces:
 • MGB shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 90003-00753-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 901
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Celje proced.falimenti
 • Palet ne proces:
 • DRTTatimpaguesve te Medhenj Kuid shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 43000-00754-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 902
 • Data e Regj:
 • 26.02.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Banka Credins Permbarues Executores Litium shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00755-30-2016
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 22
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Fustane Zenelaj-Filip Zenelaj
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01199-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 23
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Sami Shtepani-Adrian Shtepani
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-01200-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Teuta Dupi
 • Nr.Sistemi:
 • 90200-00724-30-2016
 • Relatori:
 • Fatmira Hajdari
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Kthim shume
 • Palet ne proces:
 • Haris Mema mahmut Allushi
 • Nr.Sistemi:
 • 21240-00725-30-2016
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 872
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie (Faza e pare)
 • Palet ne proces:
 • Remzije Shehu Defrim Lala
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-00726-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 873
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Lirim sendi
 • Palet ne proces:
 • Fikrim Kryemadhi Beniamin Kryemadhi
 • Nr.Sistemi:
 • 11115-00727-30-2016
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Pjestim pasurie
 • Palet ne proces:
 • Valentina Mane (Haxhi) Teuta Haxhi
 • Nr.Sistemi:
 • 11112-00728-30-2016
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 875
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Shperblim demi
 • Palet ne proces:
 • Ndue Nekaj SigalUniqa Group Austria
 • Nr.Sistemi:
 • 21234-00729-30-2016
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 876
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Pezullim vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Bi Investment Permbarues TDR Group
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00730-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 877
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Sergjio Mazreku Corrector shpk
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00731-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 878
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Ardian Mihaj
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 879
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Perperaj OSHEE
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00732-30-2016
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 880
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Zgjidhje martese
 • Palet ne proces:
 • Rezarta Ferrunaj Meritan Ferrunaj
 • Nr.Sistemi:
 • 21001-00733-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 881
 • Data e Regj:
 • 25.02.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Zenel Delilaj Zyra Permbarimir Alindro
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00734-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 20
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Irma Keta-Dritan Keta
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00707-30-2016
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 21
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Urdher mbrojtje
 • Palet ne proces:
 • Hakire Gjoni-Sinan Gjoni
 • Nr.Sistemi:
 • 90800-00708-30-2016
 • Relatori:
 • A.bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 859
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Leshim urdher ekzekutimi
 • Palet ne proces:
 • Manushaqe Kuzari
 • Nr.Sistemi:
 • Pa sistem
 • Relatori:
 • Shkelqim Miri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 860
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Vega Izvor 99
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00714-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 861
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Plotesim vendimi
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kolonja Alma Zadeja
 • Nr.Sistemi:
 • 90101-00715-30-2016
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Pezullim gjykimi
 • Palet ne proces:
 • Flamur Kallciu AKKP
 • Nr.Sistemi:
 • 90002-00716-30-2016
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Kund.urdheri permbarimor
 • Palet ne proces:
 • Ylvi Beqja Permb.Privat Haxhi Ismaili
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00717-30-2016
 • Relatori:
 • Agim Bendo
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Metor Rryci Dr.Pergjithshme Metrologjise
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00718-30-2016
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 865
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Kund.vep.permbarimore
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria Permb.Anastas Sotiraq
 • Nr.Sistemi:
 • 21274-00719-30-2016
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 866
 • Data e Regj:
 • 24.02.2016
 • Objekti:
 • Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Palet ne proces:
 • Enti Kombetar i Banesave Permb.Anastas Kote
 • Nr.Sistemi:
 • 21282-00720-30-2016
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 867
 • Data e Regj: