Kreu > Kerkim

Atributet e kerkimit

Numer akti:
Data: (muaji-dita-viti)
Palet ne proces:
Rrethi:
Objekti:
Relatori:
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  09.40
 • Palet ne proces:
 • Valentina Qirici Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  10.20
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Sferdelli K. E. SH. Sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.00
 • Palet ne proces:
 • Bajram Alidemiraj Albtelecom sha Mat Rajoni Peshkopi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1706
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2018  11.40
 • Palet ne proces:
 • Artur Mecaj Shoqeria ALTRADE shpk CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2553
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Masha Shoqeria Gora shpk Marsi 4 shpk Kompleksi XIXA shpk Union Bank sha Z.R.P.P. Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1585
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.00
 • Palet ne proces:
 • Arben Krosi Lek Syziu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  11.40
 • Palet ne proces:
 • Zef Bala I. N. U. K. Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1670
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2017  12.20
 • Palet ne proces:
 • Nazif Leka Drejtoria Rajonale Sigurimeve Shoqeria Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 614
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Elio Leka Byroja Shqiptare e Sigurimit, Shoq. Sig. Sigma Vienna Insurance Group sha Shoq. Treg. Auto France AL shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 616
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sadete Qafmolla Shoq. LF Konstruksion Grup shpk, Naime Toporja, Fatmir Gjuzi, A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 617
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Veli Memaci,Hane Memaci,Bajram Vaka,Armela Memaci,Marjel Memaci Shoq. Sigal Uniqa Group Austria sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1181
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sofije Elmazaj Alma Syziu, Shoq. Sahitaj Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1184
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Marene Leka - Tranzit shpk, Shoq. Permb. AA Bailiff shpk Raiffeisen Bank sha,Etleva Muka
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1200
 • Data e Gjykimit:
 • 30.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.Tatimore TatimPaguesve te Medhenj Shoq. Alko Impex , Banka Intesa SanPaolo Bank sha,Vodafon Albania sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 503
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Eurovini shpk Zyra Permb. Strati Bailiff s Service shpk, Shoq, Banka Tirana sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 507
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Edril Xholigaj Albanian Distribution & Development shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 545
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sanije Maxhari,Valentina Sallaku Hysen Saliaga,Besnik Saliaga,Vjollca Kacanja, A.K.K.Pronave Tirane,ZVRPP Kruje,Xhevahir Shehu,Saba Cela
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 475
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Katorri(Kotorri) OSHEE sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 453
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Klejdi shpk Shoq. Albase shpk,Lutfi Dokushi,Vera Dokushi
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 426
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Treg. Interalbanian Vienna Insurance Group sha Ndue Hidri
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Migena Juka Anastasio Ampntallas
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1082
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Banka Credins sha Executores Litium shpk Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1027
 • Data e Gjykimit:
 • 25.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Romario shpk Gjok Gjoka
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klodiana Cela Ardjan Myftaraj
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 982
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Flaminio Galli Shoqeria Agli shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1030
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Uke Bucpapaj Shoq. Raiffeisen Bank sha Sherb.Permb. ZIG shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 262
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Allmuca Refat Nanushi,Barije Nanushi,Edlir Nanushi,Fatjona Nanushi,Olsjan Nanushi
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 224
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Mema, Vjollca Matja, Fatbardha Sela(Xhabrahimi), Gezim Mema, Mimosa Mema(Kamberi), Fatime Mema Rexhep Sela
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 222
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ismail Terziu Shoq. OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 361
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Dermani,Artur Dermani,Arilind Dermani A.K.K.Pronave Tirane,Blendi Frasheri,Lindita Fortuzi,Elda Frasheri(Hado), Nd. Nr.3 Punetoreve te Qytetit Tirane E.K.Banesave, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 382
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Perlesha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 393
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 581
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Mucodemaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 584
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • ERG shpk Shoq. Permb. ZIG shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 589
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Kazhaja Drejt.Sherb. Pyjor Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 727
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. ACMAR S.C.P.A dega Shqiperi Shoq.Permb. Debit Collection shpk Shoq. Intesa SanPaolo Bank Albania sha Shoq. K.D.K. shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 326
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzim Dardha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 308
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ernald Koreshka,Gerta Oreshka Shoq.Permb. Bailiff Service Albania shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 331
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Bjorn shpk Shoq. Albase shpk Vlash Dhamo
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 533
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Kadri Kerxhiku Naim Dankshi,Nexhmije Dankshi, FAF Mat,Zyra Permb. Ardael Tirane,ZVRPP Mat
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 635
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Genci Kanto OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 663
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ensa&Endri shpk Albi Dulli, Nero Alb shpk,Merita Lala,Besnik Hoxhaj, Kids Land shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 556
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ferro Beton&Construction CO shpk Debit Collection shpk, Shoq. Eutotech Cement shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 562
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Agron Zenelaj Engjellushe Thoma
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 510
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dashi Kastriot Shameta,Shoq.Permb. Tirana Bailiff Service shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 509
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Keshilli Bashkiak Tirane Bashkia Tirane,Muhamet Luga
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 476
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Hasan Rexhaj Shoq. Permb. ZIG shpk, Banka Raiffeisen sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 481
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Shoq. ZIG shpk Luigj Bardhi
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 609
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Flora Kallari Haxhi Sula,Sherife Sula, Eugen Sula Kujtim Sula
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 613
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. BCOM shpk Shoq. Universal Call shpk, Permb.Gjyq. Ilia Elezi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 644
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Blendi ami Shoq. Fleg shpk, Alpha Bank sha, Zyra Permb. ZIG shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 537
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Elenica Mishto Notere Mimoza Sadushi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 532
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Basha OSHEE
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 564
 • Data e Gjykimit:
 • 24.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kurt Qira Shoq. Permb. ZIG Raiffeisen Bank sha,Banka Societe Generale Albania sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 528
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xhaferr Mullahi Permb.Gjyq.Suela Hoxha Zef Pershqefa
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 480
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Alketina Adams, Mark Adams Shoqeria La Perla Development shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 495
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Armand Dellani Shoq. Noa sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 579
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Qehajaj Permb.Private Suela Hoxha,Fondi Besa sha,ZVRPP Kruje Shoq. Learti Trans shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 592
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Spitali Universitar Psikiatrik Xhavid Gjata ,prane Q.S.U Nene Tereza Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 522
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ministria e Mbrojtjes Mark Arra Studio Permb. Debit Collection
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1180
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Anila Citozi Shoq. AGI Bes Halili shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1140
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ikona shpk Shoq. Alban-Tirana CO shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1150
 • Data e Gjykimit:
 • 23.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Genci Drita Shoq. Permb. ZIG shpk Shoq. Alpha Bank-Albania sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 890
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • R & S Farma shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 916
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Artan Mene Elida Mene
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 958
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Nuri cumani Mapo Agency shpk, Gazeta Mapo
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 367
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria ME-SA shpk,Naime Sula Shoq.Permb. Bailiff Services-Matani &Co shpk, ATK, ZVRPP Tirane,Ilir Demolli,Mirela Demolli,Kasem Kodra
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 284
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Raiffeisen Bank sha Shoq. LCD Edmond Bellaj,Fatmir Halla
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 269
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Banka Kombetare Tregtare sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 263
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Sabri Sulaj Shoqeria OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 321
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Abas Elvira Kumani
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 332
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Muca Aferdita Muca,Kujtim Muca,Gazmend Shijaku,Hamit Shijaku,Tefta Kasmi(Muca),Luljeta Muca,Vojsava Muca,Manjola Apostoli,Alfred Muca,Muharrem Dizdari,Florian Dizdari,Kledi Dizdari
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 551
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hatmane Kojeli Mejreme Durda Shoq. Permb. L.D.C shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 558
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jete Llanaj,Xhemile Zyberi,Gjysho Llanaj,Sefedin Llanaj,Viron Llanaj Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 570
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq eria Shega Trans sha Shoq. Tregtare Qendra e Distribucionit Ushqimor shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Suzana Xhomo(Kellezi),Hatixhe Kellezi,Kujtim Kellezi,Albert Kaziu,Enki Kaziu,Klajdi Kaziu,Myrshit Vorpsi,Liljana Bulku(Vorpsi),Bujar Petrela,Ylber Petrela,Seit Petrela,Halil Petrela,Fiqrete Petrela,Elvana Dobrolishti(Petrela),Agim Petrela,Fatmir Beja,Sabri Beja,Lulzim Beja,Besnik Beja,Agron Beja,Majlinda Tivari(Beja),Razije Petrela,Anila Petrela,Genti Petrela,Enis Spahiu Qamile Tresa,Petrit Tresa,Ardian Tresa,Saimir Tresa,Drejt.Nr.3 Punetoreve te Qytetit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 805
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Coraj Guximtar Coraj
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 399
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Donika Dana,Bajram Dana Lirije Dana , Ali Dana,Mimoza Bukri,Sulltane Dana ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 391
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Petrit Braholli
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 314
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Haqif Sata Shoq. OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 442
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vila-L shpk OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 467
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bilbil Duka,Shezahi Duka,Fitnete Duka,Jonida Duka,Fransi Duka Byroja Shqiptare e Sigurimit, Shoq.Sig.Sigal Uniqa Group Austria
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 497
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Zi-Co shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 565
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Arian Govaci, Ardiana Govaci Silvana Shakaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 531
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Pashk Skeja OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 536
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Qesaraku ,Agim Qesaraku Sokol Kucana
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 546
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jani Marku Shoqeria Permbarimore Strati Bailiff s service shpk, Shoq. Banka Societe Generale Albania sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 523
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria American Millennium Investors shpk,Shoq. Beta shpk,Alban Xhillari Studio Permb. Kreon shpk Banka e Pare e Investimeve-Albania sh.a
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 484
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Toska,Shyqyri Toska Nafije Mema(Toska),Semiha Shehi(Toska),Alie Bulku(Toska),Sabire Luga(Toska) Isa Toska,Genci Toska,Vetmir Keta
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 654
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Celesi Desing&Publicity shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 649
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Bicaku , Elisabeta Taga
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 582
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria H.L.Group L.T.D(Harri Lena)shpk Dashnor Sula
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 524
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sherbimi Informativ i Shtetit Shoq. ALBASE shpk Sokol Bare
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 440
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Sala,Ermir Sala,Elfrida Reci,Henerjeta Gjokola Idriz Meta
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 566
 • Data e Gjykimit:
 • 22.11.2016 12.00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria “Kursim Kredi Dobresh” – Unioni Shqiptar Kursim Kredi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 439
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Merita Stafuka Gezim Tonuzi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 443
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Qibrije Milla,Arta Ohri,Engjellushe Ali,Evelina Abazaj,Altin Galanxhi,Adrian Galanxhi Atlie Shehu,Eva Shehu,Flutura Ziu,Indrit Shehu
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 529
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sami Golemi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 549
 • Data e Gjykimit:
 • 21.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sokol Riska Anastas Riska Shoq. Projeksion shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2359
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bardhul Muca Njazi Lazri,Xhevit Lazri
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2378
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sanije Zalla Arkivi Qendror Shteteror, ZRRPPaluajteshme, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2381
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ajazi/L shpk Shoq. Gejms shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1951
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Demir Cela,Lindita Herri OSHEE sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1982
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kol Deda OSHEE sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1995
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Esma Selmani KESH sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4064
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Faik Xhani DRSSH Tirane,ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4047
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Islam Shijaku Dine Abazi
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4027
 • Data e Gjykimit:
 • 18.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Shehu,Agron Shehu Migjen Muho
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3189
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Hysenaj Atlantik sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5016
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom sha Shoqeria Sigurimeve Eurosig sha Shoqeria RSA shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4747
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kol Stojani Dila Gjoni ZRPPaluajteshme Kurbin
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1912
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Marcela Bello,Kostandin Bello Shoq. Permb. ZIG shpk,Shoq. Banka e Tiranes sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1923
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ferat Pali Mimoza Muhedini
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1950
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ndue Xhaferi,Prene Xhaferri,Arian Xhaferri,Vjollca Xhaferri Byroja Shqiptare e Sigurimit Perparim Shabani
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1237
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Igli Joka Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1247
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Arben Nuna A.K.K.Pronave, Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1240
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mereme Sela OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2528
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Omega Pharma Group Hajrie Gjura
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2543
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Leti OSHEE sha Tirane Ismail Stafuka
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2562
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria A.K.E.R shpk Gjergji Gjuraj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1008
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Rakipi,Suzana Rakipi Safete Kurti-Mehmet Kurti,Lutfi Shtrezi,Shoq. Santara shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2133
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arif Disha-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2093
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ferit Buci OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2113
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Albkrom sha Shoq. Ylberi shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2423
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Biba-X shpk Shoqeria e Thjeshte Copri-Aktor shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2432
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • AMC sha Akademia e Shkencave Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2454
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Colis 2008 shpk Shoq. Belle Air shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2117
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Petar Marash Tirana Bank sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2140
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Teta OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2288
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Golemi Zyra Permbarimore Tirane, Petrit Golemi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2320
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Hani- OSHEE Tirane, Filiali Mat
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2239
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq Suka shpk-Banka e Tiranes sha,Liljana Cengu
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2275
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Alqi Nikolla,Shpresa Goci,Kasem Shkurtaj Komanda e Forcave Ajrore
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2439
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hysen Bruci- OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2487
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Disha-Nazmije Disha, Blenard Disha, Mariglen Disha, Elida Disha- Shoq.sigurimeve Eurosig sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2466
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Florida Petrela (Muca), Zeqine Petrela-Melania Petrela, Rezarta Petrela- Zaim Kupa- Feride Kupa, ZVRPP Tirane-
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2615
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Flutura Nonaj UKT sha Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2587
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Rustemi Ibrahim Pellumbi,Vjollca Pellumbi,Roland Pellumbi ZVRPP Tirane,Genci Berati,Sajmir Mejdani,Shkelqim Azizi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2600
 • Data e Gjykimit:
 • 17.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kolonja,Kostandin Kolonja,Linde Ulrike Schiedel,Sabire Kolonja A.K.K.Pronave Tirane,Alma Zadeja (Radovicka),Gezim Radovicka,Gazmend Radovicka,ZRPP Tirane,Avokatura e Shtetit Ministria e Jashtme
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2179
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Hasani BKT sha Dega Fushe-Kruje
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2197
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rofix shpk Shoqeria Triumf H.D shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2345
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Vasilika Bishka(La e) KESH sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1374
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Kodra A.K.K.Pronave, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1897
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vodafon Albania Drejt.Sherb.Spitalor Kurbin
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1925
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Ndertim ALB Rruga Ura Tirane OSHEE sha Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3974
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Anila Citozi Shoq. AGI BES Halili shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4003
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sali Kuka , Shoqeria AGI BES Halili shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4020
 • Data e Gjykimit:
 • 16.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dritan Pollo UKT sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2907
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hikmete Dollaku DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3043
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sarije Hysenaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3055
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Arnisa Ahmetaj Alumil Albania shpk
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1841
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ermiralda Jashari Shoqeria Shtypshkronja e Letrave me Vlre sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1856
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Prenga Lala OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1908
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Mata OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 688
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Mite Xhavara Nikolla Millo
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1203
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Griselda Haderi, Ilir Haderi Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1227
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Osman Kokoshi A.K.K.Pronave,Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2481
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dritan Plaku EHW GmbH shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2503
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Begaj OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2535
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Azizllari,Mimoza Azizlla Shoq. Alsion shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2835
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqata e Keshillit I Agrobiznesit Shqiptar-Agim Rrapaj, Agim Rameta
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2772
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Qamile Jakupaj- OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2769
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nafije Hoxha(Topi),Liri Carcani(Topi),Dalip Topi,Nuri Vorpsi,Voltan Vorpsi,Donald Vorpsi,Aida Bejtulla(Topi),Nermin Habibi(Topi),Fiqirie Topi,Ibrahim Topi,Sokol Topi,Ilira Mneri(Alimehmeti),Teuta Hoxha(Alimehmeti),Rezarta Vero(Alimehmeti),Shpresa Pesjaka(Topi),Gezim Topi,Fatmir Topi,Meliha Topi,Sonila Plasa (Topi),Indrit Topi,Suzana Bakalli(Kraja),Qemuran Bakalli(Reci),Edmonda Bakalli(Kavaja),Armando Bakalli,Altin Bakalli,Flamur Topi,Bamir Topi,Irma Topi,Ivi Topi A.K.K.Pronave,Aishe Veizaj,Ismail Topi,Meleqe Alimehmeti, Drita Dashi, Kujtim Topi, Myzejen Elmazi, Avokatura e Shtetit, Zyra Vendore Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2049
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nadire Vezi- Sigma Internalbanian Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2064
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Guri Velillari-UKT sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2357
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq TRISS Ndertimi shpk-Drejtoria e Pergjithshme e Doganave, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2365
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AGIKONS shpk-Xhavit Vorpsi, Rakip Vorpsi, Lejla Vorpsi (Drenofci)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2390
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Artur Meta-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2063
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Llubani-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1969
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Arjana Shkurti (Vlora)-Posta Shqiptare sha, Avokatura e shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2008
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq Studio Projekt shpk, Kujtim Cela, Laureta Cela, Felek Hoxha, Majlinda Hoxha- Shoq Kirchberger-Albania shpk- Shoq. New Studio Projekt Company shpk, Permbarues Gjyqesor Privat Arjan Palla
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2402
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Qazim Rrahmani-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2396
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Tefta Bitro-Ylli Sula
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2311
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Kovaci, Drane Kovaci, Gentian Kovaci, Mirela Kovaci- Shoq. Sigurimeve INSIG sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2403
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Jonida Nanushi-Shoq. Parku Transportit Urban Udhtar shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2418
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Kaloshi- ABCom shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2436
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sonila Lami-Artur Lami
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2534
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Kokalari-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2557
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Zanun Muca Muhamet Shehi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2573
 • Data e Gjykimit:
 • 15.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hashorva Banka e Tiranes sha,Shoq.Permb. Bailiff Service Albania ,Nezaqet( etina)Zajmi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1643
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Llazar Josifi,Vergjie Josifi,Majlinda Josifi,Arjan Josifi,Artur Josifi CEZ Shperndarje
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1672
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. A&K Muaratj shpk Shoq. Vako&Partners Bailiff Service shpk INUK Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1737
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Mena,Mitat Mena Shperndarja e Librit Shkollor sha,ZVRPP Tirane,Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1745
 • Data e Gjykimit:
 • 14.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Instituti i Ndertimit Artur Roshi
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2159
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Vjollca Tare Arben Tare
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2304
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Llambi Teli DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5072
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Riza Muka Permbarues Gjyq. Julian Ahmeti, OSHEE sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja (moskompetence)
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2868
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Feride Ceka DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3693
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Meksi,Dhurata Meksi,Manushaqe Zhulali,Elsa Zhulali,Julian Demeti,Ethem Likaj,Zeqirje Likaj,Brikeida Likaj,Denada Likaj Eltion Bodinaku
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1880
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Pepa,Dhurim Pepa,Rustem Pepa,Hajrie Pepa,Enxhi Pepa,Enola Pepa Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3968
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Kladijola Basha-Rezidenca Studentore Universitare nr.1 sha Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3961
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Adnan Xhaferaj-ZVRPP Vlore
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3952
 • Data e Gjykimit:
 • 11.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Pergjithshme e Shtetit A.K.K.Pronave Tirane, Islam Gjinali,Esma Karapici,Aida Ndroqi,Shpresa Ylli,Gerand Ylli,Erisa Ylli,Mediha Llagami,Dhurata Myftiu,Enkli Ylli,Alije Ylli,Donald Ylli,Dilaver Ylli - ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3651
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Spiridhon Gerasimos Bamiha Shoq. Dajti FN shpk, Petrit Ulqinaku, Natasha Ulqinaku, Valentina Myftiu, Stefan Grillo, Erjona Grabocka, Vezire Grabocka, Jon Grabocka, Kostandin Kapo, Kliti Kapo, Adrian Shahu, Ermelina Shahu,Kozma Grillo, Eleonora Salaveci(Grillo),Merita Damo,Katerina Binozi,Foto Milo,Kujtim Milo,Fotina Dhimoila,Vasiliki Dhimoila,Nikolas Dhimoila,Jean Dhimoila,Katherina Dhimoila,Helena Dhimoila(Fretille),Mireille Dhimoila(Ravet),Aleksandra Dhimoila(Piaseczny),Spiridon Dhimoila,Elefterie Proto,Pandeli Gjini,Aristen Mita,Kristaq Gjini,Ollga Gjini,Englid Gjini,Kreshnik Gjini,Pilo Andoni,Jorgo Varfi,Ko o Dhimogjini,Harilla Dhimogjini,Edmond Dhimogjini,Pavllo Dhimogjini,Katerina Dhimogjini,Agllaia Bifsha( ako),Cidho Bifsha,Lipe Vidhaj,Todi Vidhaj,Dhimitraq Vidhaj,Alfred Vidhaj,Brunilda Vidhaj,Arben Vidhaj,Etleva Vidhaj,Artan Vidhaj,Entil Vidhaj,Edmond Vidhaj,Luiza Grabocka,Jorgaq Grabocka,Liljana Grabocka,Drimona Grabocka,ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania sha Shoq. 2S Distribution shpk,Shoq. Lazaj Audit&Finance shpk-Shoq. A-E-1 shpk(Merentino)
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3126
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Luan Peti OSHEE sha
 • Relatori:
 • Metush Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1799
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom sha Rep.Usht.Nr.6001 Tirane(Agjensia e Inteligjenses dhe Sigurise se Mbrojtjes)
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1822
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Gjika Antea Cement sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1837
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Lila A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1166
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Aga Afrim Imami
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1179
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Parllaku shpk Shoq. Euromobil 2V shpk Hamza Islamaj
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1196
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mamica Lemi, Aurora Lemi, Kostika Lemi Lirika Salla(Saqellari),Margarita Hibo(Saqellari),Marija Saqellari A.K.K.Pronave Tirane,Av.Shtetit,Pauleta Kasmi,Pavllo Bezhani,Shoq. Concord Investiment shpk,Shoq. Di Vincenco Estero Albania shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 608
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Gora shpk - Nevila Ceno, Shejnaz Kellezi Shoqeria Permbarimore L.D.C shpk, Mahmudije Tugu,Jalldiz Zhegu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2453
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjovalin Gruda Qamil Lirza,Roland Gjini,Shoq. Migeeralb shpk Zyra Shqiptare per te Drejten e Autorit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2468
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Rozafa shpk OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2467
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Doloreza Muka Shoq. TV Klan sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1986
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hajrie Kolaveri DRRSH Diber,ASSH Mat
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2015
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Eleni Kalthi Kurum International sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2038
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shaban Uku A.K.K.Pronave, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ylber Zeneli, Mimoza Zeneli Shoq. Permb. ZIG shpk, Raiffeisen Bank sha Shoq. AL-DEN shpk,Liljan Jakup Kaziu
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 870
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Teuta Dupi
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2337
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Dervishi A.K.K.Pronave Tirane, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2266
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Alfred Gjata Shoq. 2A-L shpk,Artan Sherifi,Lindita Sherifi,Shoq. Banka NBG Albania sha,Sherb.Permb. ZIG shpk,ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2328
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Xhimi Begeja Marita Osmani,Esat Pira,Maksim Xhura, Jorgo Qirko, Novruz Nurka, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2338
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Coka A.K.K.Pronave Tirane, Sotir Kokeri,Vladimir Kokeri
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4790/2200
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Qordja Rovena Lika-Ishe Lika,Eglantina Lika,Silvana Lika,Gladiola Lika,Resmi Marko,ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4835/2245
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Visha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4879/2289
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sadik Haziz DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2323
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Gegolli UKT sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2363
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Caushi, Kelvin Caushi Flamur Ymeri, Shoq. Strati Bailiff Service
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2405
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bujare Trenova DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2502
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Tahir Koka Shoqeria Albkrom shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2519
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Dishani(Doci) OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2529
 • Data e Gjykimit:
 • 10.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Halili Aferdita Halili
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2612
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Rrahmani Ruzhdi Guza
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2010
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Lule Brahimllari (Gogo) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4156
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Tomorr Kullolli , Shyqyri Kullolli , Fiqiri Kullolli A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1173
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Minierave shpk Shoq.Permb. Alimadhi shpk, Shoq. M.Rry i
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1668
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Vasku Shoq. Arko 2001 shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4799
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Liri Hoxhalli DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3893
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Liljana Lekzeqiri Adile Shaba,Fiqiri Shaba,Shpresa Shaba
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3936
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Myrshit Vorpsi, Liljana Vorpsi, Bujar Petrela, Ylber Petrela, Halil Petrela, Seit Petrela, Suzana Xhomo(Kellezi), Hatixhe Dode(Kellezi), Kujtim Kellezi, Albert Kaziu, Enki Kaziu, Klajdi Kaziu Bajram Tufa, Musa Tufa, Fluturim Tufa
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3941
 • Data e Gjykimit:
 • 09.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sali Baro OSHEE sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3802
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Mihaj DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Metushi Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4261
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fidai Zyfi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Metushi Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4431
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Zylfie Radani DRSSH Tirane, ASSH Mat
 • Relatori:
 • Metushi Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 985
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Anife Alija, Xhemile Xhilaga Ismail Uka
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4536
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Agustin Lleshaj Zyra Rajonit Hekurudhor Lac,Kurbin, Drejtoria e Njesise se Biznesit Mallrave Durres
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5017
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Aurel Selmani A.K.K.Pronave. Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1102
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ervehe Pellumbi,Kujtim Kaziaj,Edlira Naco(Kaziaj),Aferdita Asllanaj Hysnie Kaziaj,Sonila Minxhali
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1135
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Anila Koshena OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1148
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Deda DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4991
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bajram Veizi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3444
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Jovan Shkodrani- DRSSH Tirane, Shoq. Buka sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2387
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Skender Haluci OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2414
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Kau A.K.K.Pronave Sherb.Permb. ZIG shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2429
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Kuka OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1918
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Klevis Ziso-Shoq Trajtimi i Studenteve nr.2 sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1934
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Gjeci-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1961
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Spahiu Gjanc shpk-Cez shperndarje sha-KESH
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2006
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lavdim Zeneli- Pavlefshmeri titulli ekzekutiv
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1838
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Skura- OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1759
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Miranda Boci-Romeo Konomi, Alket Meslani, Ervin Taci-Arqile Shofiti
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1928
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Miftar Dunga-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2192
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Jul (Kujtim) Budi- OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2258
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Sky International AG -Shoq. Sky Digital , z.Aldin Gjurbavija
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2138
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Saba Veseli OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2153
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Zylfie Alla, Ermira Vorpsi, Engjell Vorpsi, Arben Petrela, Myzejen Petrela, Aida Brari, Shpresa Petrela, Majlinda Zelka, Genci Petrela, Gilmond Petrela, Shpresa Petrela, Ali Petrela, Sabina Petrela, Altin Androja, Elisaveta Qyrama, Edmond Androja, Agim Petrela, Myslym Petrela, Aferdita Qordja- Alfred Ndreca, Lulezime Ndreca, Sefer Mena- Drejtoria e Aluiznit Tirane nr.1
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2185
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Feride Dylja-INSIG sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2875
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Qefsere Kalaja-Shoq. ERORDA shpk
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2253
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mestan Ago, Ramo Matraku, Agim Durrasi, Mahmudie Kondaj, Behar Lamce, Xhevat Gjepali, Bujar Arapi, Myrteza Pellumbi, Skender Gjokrosa, Lik Leke Sinaj, Lutfije Sulejmani, Albana Sulejmani, Rikelt Sulejmani, Alketa Sulejmani, Majlinda Sulejmani- Ministriae Finances, Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2302
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Musa Dashi, Selamije Hadrija, Luljeta Striniqi- Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4804
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria "S.R.A." shpk [Paditës] "Albtelekom" sh.a [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2489
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Hoxha-Ministria e Mbrojtjes
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3547
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqëria “Shega Trans” sha [Paditës] Shoqëria “Albcontrol” sha [I Paditur]
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1489
 • Data e Gjykimit:
 • 08.11.2016 10.10
 • Palet ne proces:
 • Jetmir Aliçka [Paditës] Agjencia e Trajtimit te Prones [I Paditur]
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4338
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Noka DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3598
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Genti Dinaj Mirona Veizaj
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1713
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Valentina Kadiu Maliq Kadiu,Deshire Daci(Kadiu),Naile Osmani(Kadiu),Haxhire Denjeli ZVRPP Kruje
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1724
 • Data e Gjykimit:
 • 07.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • OSHEE sha Shoqeria Permbarimore AEF Bailiff Service shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3566
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Selmanaj-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2209
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Lami- DRSSH Tirane, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3654
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Luljeta Kaziu- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2631
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hanke kodra (Elezi)- DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2699
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Engjell Bakiu-Evis Bakiu
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3644
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ferit Noka- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 905
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Mehmet Seyhan Pencabligil Shoq. Permb. Services Bailiff Albania
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3906
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • KESH sha Saimir Kraja Kontrolli i Larte i Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3923
 • Data e Gjykimit:
 • 04.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Anastasia Lina Ahmet Dursun
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4176
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Muca DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 973
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. TV Klan sha Aida Shtino
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 946
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Tehvide Alliu Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4385
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Jashar Qenanaj DRSSH Tirane, Arkivi Qendror Lunder
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1128
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Antea Cement sha Shoq. Erniku shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1132
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Loci OSHEE sha, Permb.Gjyq.Privat Besnik Bajraktari
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3139
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shaqir Neziri DRSSH Tirane, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2267
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Eshtref Sinella Aferdita Sinella
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2293
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Ilnica OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2713
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Bramo Shoqeria Ferlut sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2916
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nexhmi Valisi,Zonje Shehi(Valisi),Bihane Gjoka(Valisi),Mustafa Valisi,Naim Valisi,Qerime Bakalli(Valisi),Serme Buraj(Valisi) Frederik Bici, Arianit Bici,Ruhi Valisi,Adelina Valisi,ZVRPP Tirane Komuna Kashar Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2297
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Kokeri,Polikseni Kokeri Shoq. Apollonia shpk, Shpetim Balla
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1884
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Qere Doma DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4369
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Kriselda Rama Ariol Rama
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1526
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ervis Rrahmani,Ardjan Rrahmani Shoq. Solued shpk Resul Malko, Kimete Sinani
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2086
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Meznet Xhaferri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2111
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Jonida Dusha Selman Duro
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2146
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Enkelejda Ikonomi ,Doriana Asllanaj(Gjyli) Shoq.Permb. Debit Collection shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2106
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Hyseni-Shoq Euronuovo sh.p.k
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5422
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Imir Kamba-AKKPronave Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2124
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Sadik Beshiri-OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2413
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dritan Qose-Avni Haskurti
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 989
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Dragush Prespa, Endri Prespa Orhan Jegeni, Zyra e Permbarimit Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2554
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Artenit Selimllari Shaqe Lekaj
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 826
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Albafilm sha Vladimir Llakaj
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3996
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Urim Kurti UKT sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1441
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ersi Duka Ernest Duka Nensi Lala
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 429
 • Data e Gjykimit:
 • 03.11.2016 12.00
 • Palet ne proces:
 • Astrit Kasapi , Petrit Kasapi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4457
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Helena Metka-Shoq Limak Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi Age Insaat ve Ticaret Anonim Sikreti Adi Ortakligi sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3438
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bitie Mullalli-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3163
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Stefani Kana- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2859
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shyqyri Lozi DRSSH Tirane, Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2796
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Aferdita Mukja DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3118
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Dila Ndreca DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 911
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Bardhyl Brovina OSHEE sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 915
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • DRTT Paguesve te Medhenj Shoqeria Sangres shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 908
 • Data e Gjykimit:
 • 02.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Bedri Rryta Shoq.Permb. Executores Litium shpk, Shoqeria Banka e Tirane Shoq. City Park shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3795
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fiqirete Bajrami DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2922
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bukurie Pellumbi - DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3675
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Topuzi - ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3561
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Caje Bakalli - DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3167
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Thoma Huta - DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3587
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtime Barci - DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3130
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Enver Capani - DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4643
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Lena Hamitaj Ushtar Hamitaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5129
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Muhamer Mullalli - DRSSH Tirane, Drejtoria e Arkivit Qendror
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3879
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Zepa Balla - DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3613
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Nazife Kenga - DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2966
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Laze-DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3807
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bukurije Leka- DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2878
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hajdar Cakoni- DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2755
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane-Haxhi Mesiti, Shoq.Permb. Justitia shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4168
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shkurte Hasanaj- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1647
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ismet Kabetaj-OSHEE Tirane- Elsid Kabetaj, Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3084
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Paqe Anxhaku-Erdona Bjeshkaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 785
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Kapo, Ardita Kapo Kliti Kapo, Kostandin Kapo Ema Andrea(Kapo)
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4479
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ermira Metani Vangjel Kostare, DASHPPublike, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3819
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Florian Riza-Rovena Dilo
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4439
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Romina Demiraj-UKT Sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3049
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Bali- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3889
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Violeta Kaciqi (Isufi)- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3089
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Xhilvanas Plaku- DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3994
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Xhevahire Topuzi- DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3632
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Shabani- DRSSH Tirane, ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4123
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Aida Gjoni (Qehaj)-Ilirjan Gjoni
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2637
 • Data e Gjykimit:
 • 01.11.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Alushi-AKKP Tirane, Avokatura e Shtetit-Z.R.P.P.Kruje
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 5165
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Dodaj Albsiguracion sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1625
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Agime Legisi Ujesjelles Kanalizime Kurbin
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1698
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gani Gegolli Besnik GorencaA.K.K.Pronave TiraneZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1709
 • Data e Gjykimit:
 • 31.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Pullumb Mene Executores Litium shpk Banka e Tiranes
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2120
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Fatos Fortuzi ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2143
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sul (Sulejman) Dedja DRSSH Durres
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2148
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Bledar IsufajSuela Shehu Shoq. Dini 2009 Banka Kombetare Tregtare ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1868
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Rajmonda Halilaj Drejt.Pergj.Sherbimit Kombetar te Punesimit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1869
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Asllani Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1893
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Mirato S.p.a Shoqeria R.M shpk Shoqeria Elisa S.A. shpk Drejtoria e Pergjithshme e Patentave dhe Markave
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1037
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Drejtoria Rajonale Tatimore Tatimpaguesve te Medhenj Shoq. Dobrej shpk Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1041
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Fadil Dezhgiu Permb.Gjyq.Zyber Shehu Shoq. FAF sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1049
 • Data e Gjykimit:
 • 28.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shahidije Lahi Elson Lahi Ervis Lahi Elida Lahi Metush Lah iFajre Hoxhaj
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 874
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Jamarber Qinami Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2091
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sherife Hoxha DRSSH Tirane Komuna Zall Herr
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3315
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ali Tafili Nazmi Alibali Zyra e Permbarimit Shteteror Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1111
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Beqir Turtulli Ilir Turtulli Tefta Turtulli (Domi) Hafsa Hoxha (Turtulli) Eva Nallbani Atland Turtulli
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1085
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Omega Pharma Group Shpk Hajri Haska PF
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1040
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Xhevahir Kasmi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2151
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Maria Maddalena Pinca Mario Dattilo Shoq. Dream shpk Ciro Danzella
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2203
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkim Zela OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2232
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Bimbashi Sherif Quku
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2250
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Vladimir Allmuca Fatmir Lamaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 714
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fation Kola Bahrie Kola Fation Habilaj Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1695
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria NNT PRO ING SHPK Zyra Permbarimore Ardael shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1895
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Enkel Kallushi Hajdar Sinani Shoq K J sh.p.k Shoq Kozmos IMP EKS Shoq Debit Collection shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2218
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Murat Buci Zyra e Gjendjes Civile Bashkia Kamez Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2281
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Elmaz Bega AKKP Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2226
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Ismaili Universiteti Bujqesor Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 502
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ferit Pasha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1993
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq Albkromi sha Elez Shoshaj
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2032
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lejla Zylaj A.K.K.Pronave.Avokatura e Shtetit ZQRPP TiraneZVRPP Shkoder
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2041
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Bi aku Elisabeta Taga
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2083
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Erjola Hoxhaj Alfred Hoxhaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2342
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Devis Bendo Anesti Bendo Anisa Bendo Shoqeria e Sigurimeve Eurosig sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2087
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Piro Adami OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1944
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Komuniteti Mysliman Shqiptar Qamil BakiuGenc Rroshi ALUIZNI Drejtoria Rajonale Durres ALUIZNI Tirane Keshilli Ministrave Hamide BakiuShyqyri Bakiu ZVRPP Kruje AKKPronave Tirane Drejtoria Rajonale ALUIZNIT per Qarkun Durres
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2048
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Qira shpk Shoqata e Mbrojtjes se Pyjeve dhe Kullotave Komuna Lugapaj Kruje Kurbin (Lac)
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2044
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Kristaq Kolemica Permbarues Gjyqsor Andrea Baci i Banka NBG Albania
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2460
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Enver Kaloshi Shpend MiriDritan MiriQemal MiriNexhmije MiriZVRPP Kruje
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2484
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Klemend Sinani Shoq. Volalba shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2493
 • Data e Gjykimit:
 • 27.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Erjona Grabocka Shoq. Roal shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2274
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda CekaAnjeza CekaEndri Ceka Shoq.Sig. INSIG sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2230
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Krenar Preza Shoqeria HALILI shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Perjashtim gjyqtari Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2344
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Luan SaliuTaibe SaliuDenisa Saliu Shoq. Intersig sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1817
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • AZHBR Avokatura e Shtetit Genci Mita
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1820
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albania Mobile Communications Bashkia Kamez
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1864
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Nikoll Hoj Mare Hoj Pjeter Hoj Preng Hoj Ndue Hoj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3843
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Executores Litium shpk OSHEE sh.a
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3858
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Florenc shpk Afrim Selami PF
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3825
 • Data e Gjykimit:
 • 26.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Insig sha Diana Dajko (Lufi)
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 904
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Merita Baliaj A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 896
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Islom Minja Jakup Memo i
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2314
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Kristina Sipri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 978
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Liman Stafa Zyra Permbarues Gjyqsor Tirane Xhemile Stafa Banka Kombetare Tregtare sha Agjensia Kamez
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1013
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Naime Xhaja Hamide Xhaja Andi LamaZVRPP Tirane ALUIZNI Drejtoria Rajonale e ALUIZNI Tirana 1
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1025
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Minerva Kotherja A.K.K.Pronave TiraneAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2123
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Xhelal Lleshi OSHEE Tirane sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2135
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Preng Pula DRSSH Durres ASSH Kruje
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2170
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bilisht Kompani shpk Shoq. Bjorn shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2188
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Arjan Qefalia Shoq. Global Contruction sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2183
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fred Syziu Bordi i Kullimit te Ujrave Lezhe
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2684
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Muharem Skenderas Zyri Skenderas Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2703
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agron Gjoshi Resmije Gjoshi Ari Gjoshi Liljana Gjoshi ZVRPP Tirane Drejtoria e ALUIZNI Tirana 1
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1845
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bronilda Muca Drejt.Sherb.Trupit Diplomatik Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1871
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gentian Hajdari Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1879
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Edmond Nile A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2732
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Sulltane Kepi (Shaba)Bukurije ReciDrita ShabaDallandyshe ShabaArben ShabaSilvana KasemiLulzim HoxhaAltin Shaba Shoq. Sivis shpkXhevdet ShabaEmine ShabaEnerieda ShabaHergys ShabaNexhmije ShabaLejla Rakipllari(Shaba)Marjana Vorpsi(Shaba)
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2162
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Gjini Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2181
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Vojsava Lika DRSSH Lezhe Zyra Arsimore Kruje
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1927
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Jorida Murati Shoq. Hygeia Hospital Tirana sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1935
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Aristo Marku Shoq. Fermanoglu Insaat Turizem San.Tic.LTD.Sti Dega Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1958
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Guri Lazellari, Vasil Lazellari OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2025
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Zybe Bajramaj Bashkime Zykaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2034
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Esat Sufa Komuna Vaqarr Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2073
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Vjosa sha Sherb.Permb. ZIG shpk Shoq. Banka e Bashkuar e Shqiperise Ministria e FinancaveD.P.Doganave
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4037
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lorenc Xhetani Isnie Xhetani
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2319
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Rasim Lleshi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2400
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Admir Elezi Shpend Muhadri
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2406
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ylli Galanxhi Arjan Islamaj Shoq. Tripod 2010 shpk Esmeralda Islamaj Lorenc Islamaj Shoq. ABC shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2419
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Elva 2001 sha Shoqeria Erniku shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2478
 • Data e Gjykimit:
 • 25.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Esma Derhemi Prokuroria e Rrethit Gjyqesor TiraneSektori i Ndihmes dhe Sherbimeve SocialeBurhan DerhemiFitim Derhemi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4088
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Deliu DRSSH Tirane Bashkia Tirane(Komuna Dajt)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1601
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Vodafone Albania sha Posta Shqiptare sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1609
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit FAF sha Shoq. Permb.ZIG shpk Zenel Brasha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1623
 • Data e Gjykimit:
 • 24.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.Pronave Tirane Alush Suloti ZVRPP Vlore
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2023
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Adriana Cereku Desara Cereku Megi Cereku Xhemsian Cereku Xhumal Cereku Shqipe Cereku Spartak Cereku Olti Cereku Shoq. Sig. Sigma Interalbanian VIG sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2097
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Elis Sulce Shoq. Meggle Albania shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2331
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Nexhip Zykaj Shoqeria Matrix Konstruksion shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3794
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Hatixhe Gruda DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1794
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albtelecom sha Shefki Velaj
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1812
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Myfaret Kokalari U.K.Tirane sha (UKT)
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1266
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Dardha Hasan Dardha Flamur Dardha Fitim Dardha Bashkia Klos
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3785
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare United Smart Industry L.T.D. shpk Shoq. Treg. Mavera Tex shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3829
 • Data e Gjykimit:
 • 21.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Qefsere Dervishi Bashkim Dervishi Artan Dervishi A.K.K.Pronave Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1937
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Makashi Mirjana Plaku Albi ar iu
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 920
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gezime Agastra Bariq Agastra Shoq. Alcred Food Processing & CO shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 827
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Corovode Shoq. Eurosig sha Shoq. Murati Ba shpk
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 914
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Gerti Arapi Shoq. Albania Marketing Servis shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 927
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Arjon Hasanaj Spitali Universitar i Traumes
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 967
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Spiro Sila Shoq. EMI shpk
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2109
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ymer Bakalli U.K.Tirane sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2107
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ylli Zaimi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2131
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Metashi OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2150
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Drejt.Raj.e Rezervave Materiale Shteterore Tirane Demo MuhajBesnik HarxhiIsmail Halilaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2659
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Beg Haxhiu Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1665
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. AMC sha Shoq. B.B.D shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1675
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Hanife Laci Merita Laci Byroja Shqiptare e Sigurimeve
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1804
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter Rapi Teuta Rapi Ligor Sema ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2350
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ilirjan Cela Astrit Cela Tomorr Cela Shoq ORMARS 2000 shpk
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2401
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Entela Gjika Posta Shqiptare sh.a
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 641
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Tefta Saliasi Permb.Gjyq.Privat Lefter CanajSubi Mato
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1857
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Pashk Gjaci Ujesjelles sha Kurbin
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1910
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Bedri Hasmuca Shoqeria Roirmar shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1867
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Ibrahim Xhemnica AKKP Tirane ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Qemal Hysa OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1954
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Frosina Eksarko DRSSH Lezhe ASSH La
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2016
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Liza Gjoka Ardiana Prenga (Gjoka) Glevis Gjoka ZVRPP Kurbin
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2269
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ded Biba Shoq. Albtelekom sha Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2291
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ike Dumi Sulltane Jahja (Dumi) Behare ela (Dumi) Hane Dumi Armand Dumi Hysen Dumi
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2300
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AE Konstruksion shpk Bektash Hoxha
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2349
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ermir Puka Andi Efthimi
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2382
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Lushaj Shoq. Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2368
 • Data e Gjykimit:
 • 20.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Niko Markaj Salvator BushatiJul BushatiBeatrice Bezhani(Bushati)Shpresa BushatiErvin BushatiKlodjana Bregu(Bushati) Studio Permbarimore L.D.C shpk Selejman Rexhepi ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 862
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Armanda Hasa(Sterniqi) Tomorr Hasa
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 871
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Nazmi Tanushi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 962
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Halili Albana Halili
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4746
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Qanie KaziuNazmi KaziuFarije Kuka(Kaziu)Demir upiLedja upiAdelajda upiKlaudio upi Hamdi KaziuK.RR.T Bashkia Tirane Sulejman Kaziu Agim Kaziu
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3522
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nezir Jata Haxhi Jata
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1999
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Digit Alb sha Shoq. ALBACORP shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2061
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Bledar Gjoni Qazim Murati
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2105
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gentian Methoxhaj Shoq. Ferlut sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2623
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Pupa Eridion Pupa
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2639
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. The Point shpkGeront Selenica Ylli Ndroqi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2565
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hysen Rexhepi DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3230
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Selvije Allamani DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1634
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Flamur Veseli A.K.K.Pronave Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2671
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Rexhep Meziu DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2317
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Ormars 2000 shpkMarigo KushiOrges KushiSilva Dauti(Kushi) Zyra Permb. TDR Group NBG Bank
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2166
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Melpomeni Ksera Banka e Shqiperise Ministria e FinancaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1824
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shpetim Ismalaja OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1819
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. MTO 07 shpk Avni Keta Shoq.Permb. Enforcment Group shpk
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1834
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Gani Salkurti OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1486
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Bedri Kazazi A.K.K.PronaveAvokatura e Shtetit ZVRPP Tirane Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1902
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Myrta Sali Demiri Rozeta Demiri ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1939
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Arjeta Collection shpk Permb.Gjyq. Dionis Mekshaj Insp.Shteteror I PunesDrejtoria Rajonale
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3131
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Pashe Ago DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2231
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Barci OSHEE Sh.a
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2255
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Frederiqi Gjino Theodhor Foto Pavllo Foto Vasil Foto Irini Tafilica (Foto). Thanas Foto Mentor Muca Mensur Muca Mimoza Muca (Kosovrasti) Merita Muca (Gjinali) AKKP Tirane ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4627
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Engjell Mazreku DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2374
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Mereme Dervishi DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2376
 • Data e Gjykimit:
 • 18.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Elton Copa Matilda Copa
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1502
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Suada Kora (Rustja) Fabian Kora
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1554
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Fatmir Toska Trajtimi Studentave Nr.2Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1573
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Kaloci Jana Kaloci Albina Kaloci Banka N.B.G. Albania sha Shoqeria Oktapus shpk
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1588
 • Data e Gjykimit:
 • 17.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ferit Qerimi OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1750
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Sotiraq Paluka DSHT Diplomatik
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1984
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Dedja OSHEE Nd.Ujesjelles Kanalizime Kruje Muharrem Hocja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2000
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Bengasi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1657
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Betina Xhepa(Meneri) Shoq. Molla/L shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1639
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Barbull Sulka Shoq. Kurum Internacional sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1683
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Karamuca Gezim Shehi Shoq.Permb. Debit Collection shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4138
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Preza Eda Hysa Hajrie Kika (Hysa) Ardi Hysa Gazmend Fortuzi Mustafa Fortuzi Omir Fortuzi Dashamir Petrela Ahmet Pazari Kadri Pazari Zegjine Caci Nermin Luzi Zana Shima Engjell Kazazi Ndricim Kazazi Donika Kazazi Fatbardha Rama Liri Pazari Jona Pazari Jeta Xhema Etleva Zeqo
 • Relatori:
 • Perjashtim relatori Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3770
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lazime Doci DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3798
 • Data e Gjykimit:
 • 14.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Lutfi Karamuca UKT sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3313/823
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Ymer Gugalli Lutfi Gugalli A.K.K.P Tirane Avokatura e Shtetit Arian Turdiu Agron Turdiu Arben Turdiu Ali Heta Gezim HetaS hpetim Heta Lumturi Shahini (Heta) Dhurata Kapllani (Heta) Berom Dylqeshi Skender SeferiHaxhire SeferiSefedin SeferiKadri ZakjaMyzejen Beshiri(Zakja)Nimete ZakjaRakibete Curri(Zakja)Kujtim TabakuElida TabakuArtan TabakuAlbert TabakuQerime Trenova(Zakja)Skender ZakjaRidvan QinamiGani QinamiEnver QinamiJalldiz Hoxha(Qinami)Meliha Arapi ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 863
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Florin Preci Shoq.Treg. Taci Konstruksion Milenium shpk Llesh Taci
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 864
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Granit Matoshi Astra Albania sha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2077
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Posta Shqiptaren Luiza Hoxhaj
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1981
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Eqrem Kollcaku Drejtoria e Drejtimit te Prones Publike ZVRPP Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1997
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Byroja Shqiptare e Sigurimit Diana Iljazi (Bardhi)
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2014
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Marketing & Distribution shpk City Park shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2532
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gjin Kolaj Kol Lushi Frrok Lushi Llesh Lushi Pavlin Lushi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1602
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Adhurim Mileti Shoq. Tregtare SCAI shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1606
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Dafina Bari Shoqeria Media Print shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1608
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Trajtimi i Studentave Nr.2 sha Zyra Permb. Prestige Bailiff Service Liljana Krutani
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2110
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Luan Rami Zenel Rami Gazeta Shqiptarja.Com
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2127
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Abdulla Kasmi Naim Kasmi Bedrije Kashari (Kasmi) Nadire Jaha (Kasmi) Adem Kasmi Agim Kasmi AKKP Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2144
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Myja OSHEE sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1767
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Lulezim Vladi AKKP Tirane Dr.Drejtimit te Prones Publike prane Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimeve Mbeshtetese te Ministrise se Financave Drejtoria Rajonale e Bujqesise Tirane Komuna Vaqarr Luan Abdi Namik Zenuni Kadrije Zenuni (Hasa) Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1791
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Hyqmet Toska OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1803
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Bylykbashi A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1885
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Hajredin Fratari Abdyl Gjomakaj
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1403
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nikolin Malci David Malci Mark Malci Mentor Malci
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1405
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ramazan Baruni A.K.K.pronave Tirane ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2184
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shkurte Kuleni DRSSH DiberASSH Mat
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2195
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Osman Hidri OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2154
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Bashkia Kamez Zyra Permb. Anastas Kote
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2333
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Lavdi Sela Alketa Sela Skerdi Sela Byroja Shqiptare e Sigurimit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2398
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Fuat Kushta OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2358
 • Data e Gjykimit:
 • 13.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Kola OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2070
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. ISOTECK Albania shpk Shoq. SARA AT shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2029
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Gazmond Kociaj Albcontrol sha
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2074
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Hasan Ramushi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 259
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Edlart Haska Shoq. Celesi shpk Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 273
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Raimonda Beqiri Asllan Balla Tire Balla Valbona Dulla (Balla) Astrit Balla
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1652
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Xhemali Shoqeria e Pare e Zhvillimit FAF sha
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1761
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Veli Picari Agim Preza Zace Islamaj ZVRPP Tirane ZAMT Bashkia Vore KVVT Pronesise SAM Tokes Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3447
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Medusa Caffe shpk Indrit Hoxha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3604
 • Data e Gjykimit:
 • 12.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Plasa Pavllo Llupa
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 768
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria AMC Avokatura e Shtetit Fatbardha Baba
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 799
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bledi Company shpk Ilirjan Hasanaj Raiffeisen Bank sha Studio Permbarimore LDC
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 784
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Arbana shpk Bashkia Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4188
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Zeneli DRSSH Tirane Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2030
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Pellumb Sefa OSHEE Edlir Koka Athina Koka
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1926
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bare SHRSF AKB Natyrore
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1940
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria BERGOF shpk Koorporata Elektroenergjitike Shqiptare (KESH)
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1955
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Hetem Piperi Mimoza Dido( Piperi) Ismail Laci Ferid Laci
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2445
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Afrim Zogu Arben Muho
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2522
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Alfons Neli Ollga Tarelli
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1808
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 09:00
 • Palet ne proces:
 • Elio Gjoka, Servet Gjoka, Zinete Gjoka - Zamira Mulosmani (Molosmani), Sokol Mulosmani (Molosmani), Drejt.Nr.3 Punetoreve te Qytetit Tirane - Keshilli Bashkiak prane Bashkise Tirane, Bashkia Tirane, ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1532
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Nertil Bregasi Shoqeria Verbal Contact Center shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1544
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Albert Hoxha Kimete Hoxha Ajlin Sharku Kenin Sharku
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4390
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • OST sha Shoqeria Intersig sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2062
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Komuna Komesi OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2081
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Hyqmet Horanlli MZHETTEDDP Publike ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 452
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Vjosa sha Sherb.Permb. ZIG shpk Banka e Bashkuar e Shqiperise
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1733
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Ismete Bendi Elez Xhebrahimi Misir Xhebrahimi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1754
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Tregtare Life shpk Dalina Muharremi
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1850
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mefail Veshaj Shoqeria Albpetrol sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1809
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Sali Shijaku A.K.K.Pronave Tirane Komuna Petrele
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1870
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Avokatura e Shtetit A.K.K.Pronave Tirane Besnik Bastari Shaban Bastar iIlmi Bastari Suzana Murari ( Bastari) Genc Bastari Dhurata Bastari Altin Bastari Bashkim Bastari Myslym Doka Shyqyri DokaJonuz Doka Sefer DokaNadire Daja( Doka)Nazmije Lici(Daja) Flamur DokaYlber DokaBledar DokaValbona Ahmeti( Doka) Komuna Dajt Tirane Drejt.Raj.Sherb.Pyjor Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2129
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Vesel Saka Agim Daci Bajram Daci Komuna Bubq
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2121
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Life Guna DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2154
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Rabije Kasmi DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2234
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Ilir Dervishi Shoqeria Sigurimeve Eurosig sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2259
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Edmond Haxhiu OSHEE sha
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2282
 • Data e Gjykimit:
 • 11.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Pashk Kolbucaj DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1419
 • Data e Gjykimit:
 • 10.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Selim Pirra OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1488
 • Data e Gjykimit:
 • 10.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Dorina Kardhashi Shoqeria e Pare Financiare e Zhvillimit (FAF)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1527
 • Data e Gjykimit:
 • 10.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Mitat Shaba Albcontroll sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1557
 • Data e Gjykimit:
 • 10.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Melisa Hodbari (Mezini) Teuta Kodra (Mezini) Luan Mezini Agim Maloku Shpresa Maloku Elvis Maloku Gentiana Rushi (Maloku)
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1942
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Sulkaj shpk Shoq. Medina&CO Pharmaceutice shpk Shoq. Cosmofarma shpk Drita Mala PF
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1960
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir DuroAstrit Duro Edmond DuroAntoneta Xhuvani
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2011
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Kreyza&DM shpk Zyra Permb.Private AB shpk Shoq. Eko AM shpk
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1628
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Albtelekom sha Haxhi Dema
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4114
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatush Sufa DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1060
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Tuzi A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3431
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Frederik Bezati DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3425
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Harley Alton Shoq. PHOENIX Teknollogy Services Albania
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3457
 • Data e Gjykimit:
 • 07.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nadire Neziri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2734
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Rabie Kapxhiu Lavdosh Kapxhiu Naze Kapxhiu Majlinda Kapxhiu Eduart Kapxhiu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 676
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Liri Majtara Petrit Majtara Ilir Lusha Nazmi Lusha ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2788
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Demiri Shoq.Sig Sigal sha Mimoza Demiri Hanife Demiri Gramoz Demiri
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2223
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Tefik Shkurti Drejt.Sherb.Trupi Diplomatik
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1894
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Martina Vevecka Merita Heba Uljana Jorgoni Polikseni Heba Rolanda Aleksi Brikena Grazhdani Leonidha Pepo AKKP Tirane Avokatura e Shtetit Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1903
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Everest Hoxha OSHEE sha
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1811
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Frederik Gjerazi Klauda Toto Liza Lika ALUIZNI
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4455
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Afmet Abazi Durim Ramushi Zija Ramushi
 • Relatori:
 • Doreheqje relatori Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1429
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Arben Zenelaj Shoqeria Bitraj 98 shpk
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2499
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ilir Maluka Shoq. Sig SIGMA Interalbania Vienna Insurance Group sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4748
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Dashamir Tahiri Muharrem Rosa
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4509
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Tajar Prrenjasi DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2546
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sabri Tota DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3071
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Filloreta Gogo (Pasholli) DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 787
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Muharrem Selmani (Isufi) Baftjar RusiLutfi Selmani Universiteti Bujqesor KamezMinistria e Bujqesise Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 447
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Lejla Libohova Shoq.Permb. Tirana Bailiff s Service shpk Shoq. Albtoronto Construksion shpk Bashkia Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 441
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Sigal Uniqa Group Austria Shoq. AGC Retail shpk Arredamenti Mammarrella Di Roberto Mammarrella&CO SRL
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4437
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Alush Alla Shoqeria Fleg shpk
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1760
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Qehajaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1773
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Ismail Betoja Sherife Murati (Betoja) Han me Murati (Betoja) Tushe Dervishi (Betoja) Fiqirete Cakollai (Betoja) A.K.K.Pronave Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1114
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Tahsim Spahiu A.K.K.Pronave Tirane Zyra Vendore e Avokatures se Shtetit Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1123
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shefqet Bucaliu Natasha Kalaja
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4688
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Altin Biba OSHEE sha Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2980
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Baftisha Lami Esheref Lami Fatmir Lami Agim Lami Merlani Kademi Relanda Frasheri Edlir Kademi Besnik Lami Majlinda Lami Ramazan Voka Alban Lami Xhevdet Lami ZVRPP TiraneShoqeria Kalaj shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2227
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Tahsim Mece A.K.K.Pronave TiraneZVRPP TiraneAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2251
 • Data e Gjykimit:
 • 06.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Nuri Cumani Subjekti Gazeta Telegraf Shoq. Hekla shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4143
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Shima Drejt.Pergj.Arkivave
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4510
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Kristina Sipri DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4777
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Gerta Telhallari Genc Kacanja
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3831
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Kimete Aga DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3268
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Gezim Licaj Gora shpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2612
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Albert Rrahmani Ruzhdi Guza
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3368
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Prende Pjetra DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3389
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Marije Lekaj DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3417
 • Data e Gjykimit:
 • 05.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Vodafon Albania sha KESH sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 365
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Vangjel Beshiri Ded Bajraktari Klement Froku Gasper Zoizi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2840
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Enkeleda Begasi Kastriot Begasi
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4882
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Rabie Haka DRSSH
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2090
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Kujtim Mehmetaj DRSSH
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3900
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Naile Muca DRSSH Drejtoria Rajonale e Qarkut Tirane
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 893
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Majlinda Elezaj
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 53
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Mimoza Gjata Eljen Gjata Shoq: APOLONIA shpk Altin Gjata Elona Gjata
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1427
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Ermir Gjata Shoqeria Focus Press shpk Shoqeria Focus Media News shpk
 • Relatori:
 • Zegjine Sollaku
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3913
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Elisabeta Gjurra Roland Rusi
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1102
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Bami shpk
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3416
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Behare Hasbajrami DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3348
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Jani Vrioni DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1536
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Tafilica DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2017
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Pashk Prenga OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2021
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shkelqim Kulla OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2028
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Maringlen Shehu Shoq. Studio Projekt shpk Levent Hyseni
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2306
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Feim Shkembi DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4745
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Iljaz Bega, Albert Zhuti
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1569
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dilaver Ylli S.I.T.A
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4797
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Nadire Sufa DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3025
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Aleksander Coadari Yllka oadari
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4804
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria R.S.A shpk Albtelekom sha Tirane
 • Relatori:
 • Doreheqje relatore Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4519
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Astrit Manopulli Partia Social Demokrate e Shqiperise Ministria e FinancaveAvokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4252
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Fatmira Disha DRSSH Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 130
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Nebi Zyka Shoq.Permb. TDR Group shpk Banka Kombetare e Greqise Dega Tirane
 • Relatori:
 • Maria Qirjazi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4837
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Dallendyshe Topulli DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2784
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Baftjar Jazaj DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2312
 • Data e Gjykimit:
 • 04.10.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Agim Caca Fushe Kruje Cement Factory shpk
 • Relatori:
 • Ervin Metalla
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1970
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Genci Qosja Silvana Qosja
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4311
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Lumturi Saliasi DRSSH Tirane ISSH Tirane
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 4444
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Sokol Hasani Dritan Caka
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1390
 • Data e Gjykimit:
 • 03.10.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Zenel Lela OSHEE sha
 • Relatori:
 • Hysni Demiraj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1861
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mark Gjini Valmir Gjini Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Kurbin
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1878
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Feride Arriku Sulbije Kaziu Bashkia Kamez Drejt.Urbanistikes Drejtoria ALUIZNI Tirana 3
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1901
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Lulzime Allushi DRSSH Tirane Komuna Zall Herr
 • Relatori:
 • Artur Kalaja
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 291
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Agim Koroni Bilbil Gremshi DASHPPublikeZVRPP Berat Reparti Ushtarak Nr.4650 Qesarak Tirane Behar Komani
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 296
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shpresa Brecani Administratore Falimenti Shoq. Volalbashpk
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 282
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Shoq. INCOshpk Zyra Permb.Gjyqesor Vasil Shandro
 • Relatori:
 • Evjeni Sinojmeri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3738
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Shoq. Treg Rejsi Farmashpk Shoq.Treg.Cosmo Farma shpk
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3736
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Sulejman Tosku Klevisa Tosku
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3724
 • Data e Gjykimit:
 • 30.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Shemsi Shema Shoq. Ujesjelles Kanalizime Mat sha
 • Relatori:
 • Alaudin Malaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3106
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Mimika Luca Shoq. MIG MAR shpk ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3112
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Artur Karemani Shoq. Trans Atlantic Albania LTD Dega Shqiptare
 • Relatori:
 • M.Saraci
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 3147
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • DRSSH Tirane Permb.Gjyq.Privat Xhaferr Sadiku Gjin Lleshi
 • Relatori:
 • M.Sara
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 815
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Durim Kurmekaj Byroja Shqiptare e Sigurimit Shoq. Sig. Eurosigsha
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 796
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Albtelecom sha UNIFI Communications Inc
 • Relatori:
 • Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 801
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Banka NBG Albania sha Shoq 2S Distribution shpk Shoq. Lazaj Audit Financeshpk Shoq. A-E-1shpk Merentino
 • Relatori:
 • Doreheqje relator Ilir Toska
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 712
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Asqeri Likaj Durim Kodra Lutfi Lutfiu
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 722
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria FMES shpk Ylli cika
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 728
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Aurela Hoxha Raiffeisen Bank sha Studio Permbarimore LDC Artan Hoxha
 • Relatori:
 • Edlira Petri
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2053
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Qazim Murrja Shoqeria Albkrom sha
 • Relatori:
 • Ridvan Hado
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 2507
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Vera Gjeci DRSSH Lezhe ASSH Lac
 • Relatori:
 • Gjin Gjoni
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1406
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Artan Bala Ujesjelles Kanalizime Tirane sha
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1412
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:30
 • Palet ne proces:
 • Ahmet Ruka DRSSH Diber
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1476
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:00
 • Palet ne proces:
 • Denalda Pasholli Blendi Barbuta
 • Relatori:
 • Zamir Poda
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1919
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 10:30
 • Palet ne proces:
 • Flamur Ceno A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1952
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:00
 • Palet ne proces:
 • Meleq Herri OSHEE Tirane
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1948
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 11:30
 • Palet ne proces:
 • Euro-Sped-Trans-CHROM shpk ISPP sha
 • Relatori:
 • Flutra Skenderi
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1596
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:00
 • Palet ne proces:
 • Brunilda Zeneli Hyka Bashkim Maze
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1615
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 12:30
 • Palet ne proces:
 • Gezim Bajrami OSHEE sha
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1731
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 13:00
 • Palet ne proces:
 • Dhimiter LlakmaniAnila Llakmani A.K.K.Pronave Tirane Avokatura e Shtetit Zyra Vendore Tirane Hasan Sami Nadire Sami Konci Thellenza Sami Paja Agim Sami Ballkize Struga Rudina Struga Mehmet Struga Asim Kurti Lirije Gumeni Emona Mara Naim Kurti Sezar Malila Muharrem Sedja Beqir Sedja Dylaver Sedja Lirije Allajbeu Sedja Ardiana Gjuzi Sedja Nysrete Sedja Bishqemi Hava Sedja Petrit Shyti Resmije Hashimi Vjollca Harizi Servete Kanapari Naxhije Sinella Agim Gjuzi Ilir Gjuzi Isuf Guzi Rabihane Muka Allajbeu Muhamed Allajbeu Fatbardh Allajbeu Xhavit Allajbeu Edvin Mara Mukades Karkini Fatime BishqemiTeuta Vrahoriti ZVRPP Tirane
 • Relatori:
 • Gramoz Levanaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1525
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:00
 • Palet ne proces:
 • Shoqeria Intercom Data Service Balilishpk OSHEE sha
 • Relatori:
 • Fiqirete Mullaj
Detajet e Ceshtjes
 • Nr.Akti:
 • 1546
 • Data e Gjykimit:
 • 29.09.2016 9:30